Urbárska kancelária - zmena adresy

Urbárska kancelária je pre podielnikov Urbárskej spoločnosti Detva k dispozícii  na novej adrese:

Záhradná 11/13 (súpisné č. 855) 962 12 Detva, na prízemí.

Úradné hodiny pre USD p. s. sú v stredu v čase od 1300 do 1700 hod. V tomto čase tam bude pre podielnikov naša ekonómka Ing. Jana Longauerová.

Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 24.03.2024 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách výbor Urbárskej spoločnosti Detva zvoláva zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Tohto roku na  zhromaždení budeme po piatich rokoch voliť členov výboru a dozornej rady, ktorým uplynie volebné obdobie a musíme schváliť ročnú účtovnú závierku a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2023.

Zhromaždenie členov USD, p.s. 19. marca 2023 v Detve, podiely za rok 2022

V nedeľu 19.marca 2023 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 38,92% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 19.03.2023 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách výbor Urbárskej spoločnosti Detva zvoláva zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na zhromaždení budeme schvaľovať ročnú uzávierku a rozdelenie zisku za predchádzajúce obdobie.

Konanie členskej schôdze v roku 2022

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia nieje možné momentálne uskutočniť schôdzu v plánovanom termíne. O konaní čiastkovej schôdze budeme informovať na našej stránke www.urbardetva.sk a na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve, keď budú zrušené obmedzenia nariadené štátnymi orgánmi. Členské podiely za rok 2021 budeme posielať v priebehu mesiaca apríl 2022.
Výbor USD

Predpokladaný termín výročnej členskej schôdze

Výbor USD sa na svojom zasadnutí 17.10.2021 dohodol na termíne výročnej členskej schôdze na 27.2.2022. Blišie informácie budú priebežne uverejnené na webovej stránke www.urbardetva.sk. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu môže dôjsť aj k zmene tohto termínu.

Stránky

Odoberať Urbárska spoločnosť Detva RSS