Pridať nový komentár

Zhromaždenie členov USD, p.s. 24.marca 2024 v Detve, podiely za rok 2023, výsledky volieb do výboru a dozornej rady

V nedeľu 24.marca 2024 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konalo riadne zhromaždenie členov USD, p.s.. Zhromaždenia sa zúčastnilo 53,61% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie schválilo Ročnú účtovnú uzávierku USD, p.s. a spôsob rozdelenia zisku za rok 2023, plán ťažby dreva, pestovnej a ochrannej činnosti na rok 2024 v zmysle LHP a rozpočet USD, p.s. na rok 2024.

Hospodársky výsledok za rok 2023 pred zdanením bol 61 355,29 €, daň 12 948,03€, hospodársky výsledok po zdanení 48 407,26€, schválený príspevok vo výške 3% do rezervného fondu je 1 452€.  Zhromaždenie schválilo rozdeliť medzi členov 47 000,-€.

Podiely na zisku za rok 2023 sa začnú vyplácať v polovici apríla. Zaslané podiely budú už zdanené, zdravotné poistenie z podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku sa neplatí.

Žiadame všetkých, ktorí nám ešte nedoručili číslo účtu na vyplácanie podielov, nech tak urobia písomne, čo najskôr(môžete na to použiť aj tlačivo na druhej strane pozvánky), výrazne to urýchli a zefektívni ich zasielanie oproti zasielaniu šekom. Peniaze budete mať aj skôr a Váš podiel nebude znížený o každoročne zvyšujúce sa poštovné.

Zhromaždenie jednohlasne zvolilo členov výboru a dozornej rady na nové volebné obdobie. Výbor bude pracovať v zložení, Ing. Peter Krinovič, Ing. Jozef Krnáč, PhD., Mgr. Tibor Sedlický, Vladimír Baran, Jozef Solovič a dozorná rada v zložení Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., Emil Chamula, Ján Suja.

Po skončení zhromaždenia sa uskutočnilo prvé zasadnutie výboru a dozornej rady. Za predsedu USD, p. s. bol výborom zvolený Ing. Peter Krinovič a za podpredsedu Ing. Jozef Krnáč, PhD. Za predsedu dozornej rady bol členmi dozornej rady zvolený Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc.

Zhromaždenie schválilo všetko potrebné pre bezproblémovú činnosť pozemkového spoločenstva.

Upozorňujeme členov spoločenstva, že podľa schválenej zmluvy o spoločenstve sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov od ich vzniku. To znamená aj, že nadobúdateľ podielu (či už jestvujúci alebo nový) je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva zmeny nahlásiť spoločenstvu.

V prípade, že uvažujete o predaji svojich podielov, kontaktujte urbársku účtovníčku Ing. Janu Longauerovú na telefónnom čísle 0905/732160, osobne v kancelárii USD p.s., alebo emailom na urbar@urbardetva.sk.

V mene celého výboru sa chcem poďakovať všetkým čo pomáhali s organizáciou zhromaždenia za pomoc a všetkým zúčastneným členom za zodpovedný prístup k účasti a zdarný priebeh a hlasovanie na zhromaždení.  

 

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

 

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.