Zhromaždenie členov USD, p.s. 19. marca 2023 v Detve, podiely za rok 2022

V nedeľu 19.marca 2023 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 38,92% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie schválilo Ročnú účtovnú uzávierku USD, p.s. a spôsob rozdelenia zisku za rok 2022, plán ťažby dreva, pestovnej a ochrannej činnosti na rok 2023 v zmysle LHP a rozpočet USD, p.s. na rok 2023. Zisk pred zdanením bol 82 714,32€, daň 17 399,13€, zisk po zdanení 65 315,19€, schválený príspevok 3% do rezervného fondu je vo výške 1959,46€.  Zhromaždenie schválilo rozdeliť medzi členov 60 000,-€. Podiely na zisku za rok 2022 sa budú vyplácať najneskôr v prvej polovici apríla. Zaslané podiely budú už zdanené, zdravotné poistenie z podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku sa neplatí.

Žiadame podielnikov, ktorí ešte neposlali čísla účtov, na ktoré sa im majú podiely posielať, aby tak urobili čo najskôr. Je to jednoduchšie, prehľadnejšie, menej pracné a lacnejšie. Pri zasielaní podielov poštovou poukážkou im poštovné znižuje vyplatenú výšku podielu.

Nakoľko zhromaždením bolo schválené všetko potrebné pre bezproblémovú činnosť pozemkového spoločenstva, ďalšia čiastková schôdza sa nebude konať.

Upozorňujeme členov spoločenstva, že podľa schválenej zmluvy o spoločenstve sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov od ich vzniku. To znamená aj, že nadobúdateľ podielu (či už jestvujúci alebo nový) je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva zmeny nahlásiť spoločenstvu.

  

V mene celého výboru sa chcem poďakovať všetkým čo pomáhali s organizáciou zhromaždenia za pomoc a všetkým prítomným za účasť.

 

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.