Presunutie konanie čiastkovej schôdze 22.03.2020 na neurčito

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijaté so šírením vírusového ochorenia, presúvame konanie čiastkovej schôdze riadneho zhromaždenia členov ktorá sa mala konať v nedeľu 22.03.2020 o 12.00 hodine v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve na predbežne neurčený termín.

Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 22.03.2020 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách musí výbor Urbárskej spoločnosti Detva každoročne zvolať zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na tohtoročnom zhromaždení budeme voliť nového člena dozornej rady z dôvodu, že sa znížil počet jej členov pod dohodnutý počet a musíme schváliť ročnú uzávierku a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2019.

Zhromaždenie členov USD, p.s. 17. februára 2019 v Detve, výsledky volieb do výboru a dozornej rady, podiely za rok 2018

V nedeľu 17.februára 2019 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 59,89% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 17.02.2019 o 12.00

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách musí výbor Urbárskej spoločnosti Detva každoročne zvolať zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na tohtoročnom zhromaždení budú po piatich rokoch voľby členov výboru a dozornej rady, ktorým uplynie volebné obdobie a musí sa schváliť ročná uzávierka a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2018. Budeme schvaľovať aj dodatok k zmluve, kde budú zahrnuté zmeny podľa nového zákona.

Výzva na nahlásenie zmien do 31.12.2018

Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov od ich vzniku. Vyzývame všetkých členov aj nových členov aby najneskôr do 31.12.2018 v urbárskej kancelárii alebo poštou nahlásili a doložili všetky zmeny  vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve a všetky ostatné zmeny aby sme aktualizovali zoznam členov a ich podiely a podľa neho posielali pozvánky na schôdzu.

Zhromaždenie členov USD, p.s. 25. februára 2018 v Detve, podiely za rok 2017

V nedeľu 25.februára 2018 sa v priestoroch Kultúrneho strediska (bývalý chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve konala čiastková schôdza riadneho zhromaždenia členov USD, p.s. Zhromaždenia sa zúčastnilo 47,31% hlasov členov spoločenstva, počítaných podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Stránky

Odoberať Urbárska spoločnosť Detva RSS