Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 22.03.2020 o 12.00

P O Z V Á N K A

Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva

Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách musí výbor Urbárskej spoločnosti Detva každoročne zvolať zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na tohtoročnom zhromaždení budeme voliť nového člena dozornej rady z dôvodu, že sa znížil počet jej členov pod dohodnutý počet a musíme schváliť ročnú uzávierku a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2019.

Je dôležité, aby ste sa zhromaždenia zúčastnili - či už osobne, alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť (môže isť o Vášho priameho rodinného príslušníka, podielnika-člena USD, alebo jedného z členov výboru USD).

Splnomocnenie nájdete na druhej strane pozvánky.

Výbor Urbárskej spoločnosti Detva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.

Z V O L Á V A

čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov

Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo

so sídlom Detva 612, 962 12 DETVA

na nedeľu 22.03.2020 o 12.00 hodine

v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve.

Prezentácia členov bude od 10.00 do 12.00 hodiny

Program zhromaždenia

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení USD, p.s. v roku 2019   
  4. Správa revíznej komisie USD, p.s., kontrola plnenia uznesenia za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 a správa o stave požiarnej ochrany
  5. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku
  6. Voľba volebnej komisie
  7. Voľba člena dozornej rady
  8. Rôzne a diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver

Bližšie informácie budú priebežne dopĺňané na našej stránke www.urbardetva.sk a v urbárskej kancelárii.

V zmysle platnej zmluvy o spoločenstve z 23.2.2014 môžete návrh na člena dozornej rady doručiť písomne na adresu sídla USD p.s. do 11. marca 2020.

V prípade, že uvažujete o predaji svojich spoluvlastníckych podielov, kontaktujte urbársku účtovníčku Ing. Janu Longauerovú telefónnom na čísle 0905/732160, osobne v kancelárii USD, alebo emailom na urbar@urbardetva.sk.

Tento oznam bude umiestnený aj na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve.

V Detve, 5.01.2020

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

Súbor: 

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.