Zhromaždenie členov USD, p.s. 2016

Výbor Urbárskej spoločnosti Detva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.

Z V O L Á V A

čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov

Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo,

so sídlom Námestie SNP č. 11/261, 962 12 DETVA

na deň 21.02.2016 o 12.00 hodine (nedeľa)

v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve.

Prezentácia členov bude od 10.00 do 12.00 hodiny

Program zhromaždenia

1.    Otvorenie

2.    Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.    Kontrola plnenia uznesenia, správa o činnosti a hospodárení USD, p.s. v roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

4.    Správa revíznej komisie USD, p.s. za rok 2015

5.    Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku

6.    Informácia o ponuke na odpredaj podielov

7.    Rôzne a diskusia

8.    Uznesenie

9.    Záver

Žiadame Vás, aby ste sa hromaždenia zúčastnili - či už osobne, alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť.

V prípade, že sa zhromaždenia 21.02.2016 o 12.00 hodine nezúčastní nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov spoločenstva, výbor Urbárskej spoločnosti Detva zvoláva druhú čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo na 21.02.2016 na 12.30 hodinu s tým istým programom a v tých istých priestoroch ako zhromaždenie o 12.00 hodine.

Bližšie informácie budú priebežne dopĺňané na našej stránke www.urbardetva.sk.

V prípade, že uvažujete o predaji svojich spoluvlastníckych podielov, kontaktujte urbársku účtovníčku Ing. Janu Longauerovú telefónnom na čísle 0905/732 160, alebo emailom na urbar@urbardetva.sk.

Tento oznam bude umiestnený aj na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve.

Podrobné informácie a splnomocnenie sú v prílohe pozvánka.

 

Súbor: 

Pridať nový komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.