Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres:604Detva Dátum vyhotovenia:27.06.2018
Obec:518263DETVA Čas vyhotovenia:11:39
Katastrálne územie:810363DetvaÚdaje platné k:26.06.2018 18:00

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ NA PRÁVNE ÚKONY

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 9993

Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.

PLOMBA NA ČASŤ LISTU VLASTNÍCTVA

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné čísloVýmeraDruh pozemkuSpôsob využívania pozemkuDruh chránenej nehnuteľnostiSpoločná nehnuteľnosťUmiestnenie pozemkuPrávny vzťah
8760/11231587lesný pozemok38101120
8760/250zastavaná plocha a nádvorie16101120
8761104483lesný pozemok38 220
877431806lesný pozemok38101220
8790252566lesný pozemok38101220
88201180ostatná plocha37 220
8821/21969lesný pozemok38 220
88269274ostatná plocha37 220
882724253trvalý trávnatý porast7101220
8830/656zastavaná plocha a nádvorie16 220
8831408zastavaná plocha a nádvorie15101220
8832332záhrada4101220
883342zastavaná plocha a nádvorie17101220
883566zastavaná plocha a nádvorie17101225
883640799trvalý trávnatý porast7101220
8837/166772lesný pozemok38101220
8837/246zastavaná plocha a nádvorie16 225
8837/337zastavaná plocha a nádvorie16 220
8837/463zastavaná plocha a nádvorie16101220
883996685lesný pozemok38101220
8842/11662orná pôda1101220
8842/2340zastavaná plocha a nádvorie25101220
8848325193lesný pozemok38101220
8849137945lesný pozemok38101220
8852/13053orná pôda1101220
8852/21817trvalý trávnatý porast7101120
8854686trvalý trávnatý porast7101220
88561271061lesný pozemok38101220
8858461093lesný pozemok38101220
88596449lesný pozemok38101220
886260668lesný pozemok38101220
88636097lesný pozemok38101220
886511883lesný pozemok38101220
886688305lesný pozemok38101220
88721062lesný pozemok38101220
8874938lesný pozemok38101220
88762739lesný pozemok38101220
887733466lesný pozemok38101220
88821181lesný pozemok38101220
8887740lesný pozemok38101220
8894188932lesný pozemok38101220
889930788lesný pozemok38101220
891329457lesný pozemok38101220
892098762lesný pozemok38101220
89222576lesný pozemok38101220
8926785796lesný pozemok38101220
895224894lesný pozemok38101220
1060041zastavaná plocha a nádvorie17101220
114235095lesný pozemok38101220
1166921283lesný pozemok38101220
Iné údaje
právny vzťah k stavbe súpisné číslo 58 na parcele 8760/2 je evidovaný na LV 12462
právny vzťah k stavbe súpisné číslo 227 na parcele 8830/6 je evidovaný na LV 9651
právny vzťah k stavbe súpisné číslo 59 na parcele 8831 je evidovaný na LV 11859
právny vzťah k stavbe súpisné číslo 193 na parcele 8833 je evidovaný na LV 8035
právny vzťah k stavbe súpisné číslo 198 na parcele 8835 je evidovaný na LV 1036
právny vzťah k stavbe súpisné číslo 196 na parcele 8837/2 je evidovaný na LV 7840
právny vzťah k stavbe súpisné číslo 201 na parcele 8837/3 je evidovaný na LV 11734
právny vzťah k stavbe súpisné číslo 178 na parcele 8837/4 je evidovaný na LV 6230
právny vzťah k stavbe súpisné číslo 208 na parcele 10600 je evidovaný na LV 8606
Legenda
Kód spôsobu využívania pozemku
1Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
4Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
7Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
15Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
16Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
17Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
25Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
37Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
38Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Kód druhu chránenej nehnuteľnosti
101Chránená krajinná oblasť
Kód spoločnej nehnuteľnosti
1Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
2Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou
Kód umiestnenia pozemku
2Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Kód právneho vzťahu
5Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné čísloVýmeraDruh pozemkuPôvodné katastrálne územieUmiestnenie pozemku
7351315trvalý trávnatý porast2
74751693orná pôda2
75347899orná pôda2
75357909trvalý trávnatý porast2
75366191trvalý trávnatý porast2
7559110094lesný pozemok2
756074565lesný pozemok2
7643/178347trvalý trávnatý porast2
7643/2524250lesný pozemok2
7643/317zastavaná plocha a nádvorie2
7643/517zastavaná plocha a nádvorie2
76481841trvalý trávnatý porast2
7649409703lesný pozemok2
Iné údaje
Bez zápisu
Legenda
Kód umiestnenia pozemku
2Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Vlastníci
Por. čísloTitul, meno, priezvisko, rodné meno, / Názov Rodné číslo / IČO, Miesto trvalého pobytu / Sídlo, Štát Dátum narodenia, Spoluvlastnícky podiel
1Luptáková Helena (zom. 23.12.1985, slobodná) , Dátum narodenia:10.12.1904168/1076040
Tituly nadobudnutia
B 1, č.d. 2777 z 27.12.1946(PKV 9)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
2Babicová Mária r. Nosálová (zom. 07.12.1985, Kostolná č. 21, Detva ,Michalova, 15.01.190) , Dátum narodenia:17.01.19041505/1076040
Tituly nadobudnutia
B 1, č.d. 579 z 9.3.1949(PKV 53)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
3Murínová Anna r. Lakotová, ((zom. 19.1.1997, Brezno)) , Dátum narodenia:09.09.19021218/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2, č.d. 3213 z 3.12.1948(PKV 55)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
4Spodniaková Miroslava r. Spodniaková, Mgr., J.Kráľa 1196/37, Detva, SR , Dátum narodenia:22.09.19763780/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-1469/14-osvedčenie N 269/2014,Nz 29046/2014-3070/2014.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
5Halaj Ján r. Halaj (otec Ján, č 33) 583/38737440
Tituly nadobudnutia
B 2a, č.d. 327 z 1.3.1951(PKV 75)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
6Halaj Mikuláš r. Halaj, Nám. mieru č. 1395/19, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:01.01.1943583/38737440
Tituly nadobudnutia
B 2c, č.d. 327 z 1.3.1951(PKV 75)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
7Spodniaková Mária r. Uhrinová, Kpt.Nálepku 493/6, Detva, SR , Dátum narodenia:24.10.1955583/12912480
Tituly nadobudnutia
Z-1469/14-osvedčenie N 269/2014,Nz 29046/2014-3070/2014.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
8Balážová Anna r. Balážová (slobodná) 1243/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2, č.d.975 z 30.8.1951(PKV 119)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
9Bariak Pavol r. Bariak (žena Emilia r. Krekanová) 315/1076040
Tituly nadobudnutia
B 1, č.d.4860 z 26.9.1938(PKV 134)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
11Bartko Imrich r. Bartko (otec Juraj, Vígľaš Pstruša) 1261/2869440
Tituly nadobudnutia
B 2, č.d.3550 z 25.6.1937(PKV 166)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
17Bystriansky Jozef r. Bystriansky (v Budapešti), Rákoci Ferenc utca č. 53, Alšogot, HU , Dátum narodenia:20.09.19001260/1076040
Tituly nadobudnutia
B 1, č.d.569 z 22.1.1913(PKV 254)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
18Bystrianska Amália r. Bystrianska, (Hodejov 94 slobodná z Hodejova (SPF)) , Dátum narodenia:22.07.19121260/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2, č.d.569 z 22.1.1913(PKV 254)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
19Libjak Jozef r. Libjak (ž. Margita r.Mravec, zomr.25.05.1974, Nová Ves č. 365) 3/6832
Tituly nadobudnutia
B 1, č.d. 18 z 3.1.1929(PKV 279)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
20Libjak Jozef r. Libjak (ž. Margita r.Mravec, zomr.25.05.1974, Nová Ves č. 365) 3/13664
Tituly nadobudnutia
B 1, č.d.18 z 3.1.1929(PKV 279)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
22Vagač Štefan r. Vagač, ((zom.2.3.1991, Brezno)) , Dátum narodenia:19.07.1905919/1076040
Tituly nadobudnutia
B 1, čd 4863/34, čd 4182/47, čd 6097/38, čd 4997/37 (PKV 483)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
23Vagač Alexander r. Vagač, Kubániho 13, Bratislava, SR , Dátum narodenia:01.11.1934323/204960
Tituly nadobudnutia
B 3a, č.d. 227/50(PKV 484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-264/2017-žiadosť zo dňa 17.7.2017-2089/2017.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
24Dresslerová Dagmar r. Vagačová, Breicetlova 2350/9, Brno, ČR , Dátum narodenia:14.07.1939323/204960
Tituly nadobudnutia
B 3e, č.d. 227/50(PKV 484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-95/16-žiadosť zo dňa 2.3.2016-1272/2016.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
25Mládeková Ľudmila r. Vagačová, Kpt. Rašu 25, Bratislava, PSČ 841 01, SR , Dátum narodenia:24.02.1943323/204960
Tituly nadobudnutia
B 3d, č.d. 227/50(PKV 484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-86/2016 - žiadosť o zmenu údajov zo dňa 04. 03. 2016 - 1235/2016
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
26Halaj Peter r. Halaj (m. Dorotka r. Nôtová, č 869) 67/480375
Tituly nadobudnutia
B 1a , č.d. 1591/26(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
28Halajová Mária (sestra Helena) 67/480375
Tituly nadobudnutia
B 1c, č.d. 1591/26(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
29Halaj Peter r. Halaj (m. Dorotka r. Nôtová, č 869) 299/1441125
Tituly nadobudnutia
B 2a , č.d. 2535/27(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
30Vranská Milada r. Halajová, Pražská 2529/1, Zvolen, SR , Dátum narodenia:03.04.1963500/1441125
Tituly nadobudnutia
Z-1643/11-č.22D/157/2010,D not.5/2011-1217/2011.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
31Halajová Mária (sestra Helena) 299/1441125
Tituly nadobudnutia
B 2c, č.d. 2535/27(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
32Halajová Dorotka r. Nôtová (m. Peter Halaj, č 869) 4/11529
Tituly nadobudnutia
B 3, č.d. 1574/36(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
33Lupták Mikuláš r. Lupták (zom. 09.12.1987, Kriváň, ž. Amália Emília r. Bystrianska) , Dátum narodenia:09.04.19134/11529
Tituly nadobudnutia
B 5, č.d. 4607/4?(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
34Halajová Anna r. Gondová, Nová Ves 759/98, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.05.1948315/1076040
Tituly nadobudnutia
Z- 2045/2015 - osvedčenie o dedičstve zo dňa 12. 11. 2015 sp. zn.: 6D /86/2015 Dnot 159/2015 - 258/2016
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
35Ďurica Mikuláš r. Ďurica (zom. 06.09.1996, B. Nemcovej č. 11, otec Mikuláš, č 196,) , Dátum narodenia:29.10.19272273/4304160
Tituly nadobudnutia
B 1a, č.d. 552/50(PKV 617)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
36Ďurica Pušur Ján r. Ďurica Pušur (otec Mikuláš, č 196) 2273/4304160
Tituly nadobudnutia
B 1b, č.d. 552/50(PKV 617)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
37Ďurica Pušur Jozef r. Ďurica Pušur (otec Mikuláš, č 196) 2273/4304160
Tituly nadobudnutia
B 1c, č.d. 552/50(PKV 617)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
39Mikušová Amália r. Ďurišová (Imrichova, č 731) 803/1494500
Tituly nadobudnutia
B 2, č.d. 3150/31, č.d. 4236/35, č.d. 1177/50, č.d. 302/50 (PKV 678)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
40Malatinec Martin r. Malatinec, Priehalina 1791, Hriňová, SR , Dátum narodenia:08.01.19931/10248
Tituly nadobudnutia
kúpna zmluva č.V 405/2017 zo dňa 11.4.2017-1004/2017.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
41Fekjač Peter r. Fekjač (zom. 12.10.1978, Štúrova č. 605, Detva, m. Magdaléna r. Svor) , Dátum narodenia:11.03.1909433/836920
Tituly nadobudnutia
B 4, č.d. 165/47 (PKV 705)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
43Nôtová Júlia r. Fekiačová (zom. 19.07.2002, č. 19, Kriváň) , Dátum narodenia:20.01.1926433/4184600
Tituly nadobudnutia
B 12a, č.d. 2196/30 (50) (PKV 705)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
44Micháliková Emília r. Fekiačová, Novosady 925/18, Detva, SR , Dátum narodenia:22.12.19472598/4184600
Tituly nadobudnutia
Z-717/11-č.20D/183/2010,D not.213/2010-739/2011.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
45Košútová Jolana r. Fekiačová, Štúrova 803/34, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:11.12.1941433/4184600
Tituly nadobudnutia
B 12e, č.d. 2196/30 (50) (PKV 705)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-109/2012 - žiadosť - 418/2012
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
46Mitterová Elena r. Fekiačová, Štúrova 608/74, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:11.07.19537559/2152080
Tituly nadobudnutia
Z-2479/2017 - uznesenie zo dňa 03.11. 2017 sp. zn. 10D/99/2017 Dnot 204/2017- 146/2018
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
47Malatinec Ján r. Malatinec Krivánsky (m. Margita r. Vrťová, č 271) 223/179340
Tituly nadobudnutia
B 2, č.d. 776/48, č.d. 852/48 (PKV 775)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
48Čabová Mária r. Fekiačová, Ing., Krpelná 1123/9, Detva, SR , Dátum narodenia:11.07.1935254/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2b, č.d. 1718/48(PKV 822)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-113/16-žiadosť zo dňa 15.3.2016-799/2016.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
49Čabová Mária r. Fekiačová, Ing., Krpelná 1123/9, Detva, SR , Dátum narodenia:11.07.19352587/4304160
Tituly nadobudnutia
B 2b, č.d. 1718/48 (PKV 822)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-113/16-žiadosť zo dňa 15.3.2016-799/2016.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
50Fekiač Jozef r. Fekiač, Nám.mieru 29, Detva, SR , Dátum narodenia:15.11.19581/854
Tituly nadobudnutia
Z-1551/11-č.D 25/1964,žiadosť-1126/2011.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
51Fekjač Surovec Ján r. Fekjač Surovec (maloletý, č 209, otec Jozef) 1/854
Tituly nadobudnutia
B 2b, č.d. 802/44, č.d. 490/48, č.d. 4509/47 (PKV 823)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
52Fekiač Mikuláš r. Fekiač, Ing., Gerlachovská 4025/5, Banská Bystrica, PSČ 974 11, SR , Dátum narodenia:01.05.19777517/4304160
Tituly nadobudnutia
Z-2026/2014 - osv. N 341/2014 Nz 36628/2014 - 83/2015
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
54Fitala Martin r. Fitala, Blato 229, Hriňová, SR , Dátum narodenia:29.11.1930223/8070300
54PLOMBA - VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 930/2018 (Osvedčenie podľa listiny)
Tituly nadobudnutia
Z-2037/11-č.28D/99/2011,D not.148/11-164/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
55Kukuliak Jozef r. Kukuliak, Sokolská č. 1646/86, Zvolen, PSČ 960 01, SR , Dátum narodenia:01.03.1936223/8070300
Tituly nadobudnutia
B 3c, č.d. 1985/49(PKV 847)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
56Stančíková Anna r. Kukuliaková, Hollého č. 1031/9, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:23.02.1938223/8070300
Tituly nadobudnutia
B 3d, č.d. 1985/49(PKV 847)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
58Hanuska Štefan r. Hanuska (zom. r. 1971,SNP 36,Šahy,po Štefanovi, č 392) , Dátum narodenia:24.02.19274/80703
Tituly nadobudnutia
B 2a, č.d. 1883/49(PKV 874)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
59Klimo Ján r. Klimo, Krpelná 1399/40, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:29.01.19714/80703
Tituly nadobudnutia
darovacia zmluva V 1084/2012 - 56/2013
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
60Mravec Jozef r. Mravec, Dúbravy, č. 91, SR , Dátum narodenia:18.07.194511/68320
Tituly nadobudnutia
Z-1690/11-č.21D 105/2011,D not.140/2011-1485/2011.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
61Sekerešová Anna, Obrancov mieru č. 3, 96212 Detva , Dátum narodenia:03.11.194911/34160
Tituly nadobudnutia
B 4, č.d. 1389/51(PKV 901)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
62Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň (m. Magdaléna Mravcová, č 158) 11/68320
Tituly nadobudnutia
B 6, č.d. 393/57(PKV 901)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
63Murín Imrich r. Murín (m. Vilma r. Mravcová, č 440) 11/68320
Tituly nadobudnutia
B 7, č.d. 655/57(PKV 901)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
64Kucej Imrich r. Kucej, M.R.Štefánika 894/24, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:12.07.1966315/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-434/2011 - osv. N 56/2011 Nz 8311/2011 - 575/2011
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
65Goljanová Nemcova Katarína r. Ďuricová (č 1122) 315/1076040
Tituly nadobudnutia
B 1, č.d. 1346/27(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
66Golian Imrich r. Golian (m. Magdaléna r. Rapčanová, č 356, zom. 21.10.1973) 105/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2b, č.d. 4600/47, č.d. 4017/41(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
67Cerovská Margita r. Golianová, ((zom. 24.1.1995, Zánemecká č. 285,Hriňová)) , Dátum narodenia:28.12.1911105/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2c, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
68Mikušová Emília r. Golianová (zom. 05.07.1979, č 742) , Dátum narodenia:07.10.1914105/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2d, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
69Golian Anton r. Golian, ((zom. 29.01.1999, Okolie č. 625,Detva, m. Veronika)) , Dátum narodenia:12.06.1920105/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2e, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
70Golian Juraj r. Golian (zom. 02.06.1992, Nová Ves č. 626/80, Detva) , Dátum narodenia:07.04.1922105/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2f, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
71Chebeňová Amália r. Golianová, ((zom. 15.8.2008, Zvolen)) , Dátum narodenia:22.01.1919105/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2h, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
72Golianová Mária r. Golianová (otec Martin, č 1122) , Dátum narodenia:28.03.193135/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2i, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
73Golianová Helena r. Golianová (otec Martin, č 1122,maloletá) , Dátum narodenia:27.04.193335/1076040
Tituly nadobudnutia
B 2j, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
76Vrťo Jozef r. Vrťo (otec Matúš, č 343) 1/7686
Tituly nadobudnutia
B 1c, č.d. 1650/39(PKV 1024)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
77Vrťo Jozef r. Vrťo (otec Matúš, č 343) 1/15372
Tituly nadobudnutia
B 2b, č.d. 1289/43(PKV 1024)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
78Golian Štefan r. Golian (zom. 06.08.1997, Kostolná č.110, Detva) , Dátum narodenia:08.04.19371/1281
Tituly nadobudnutia
B 4, č.d. 35/63(PKV 1031)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
80Golian Štefan r. Golian (Karoliak , zom. 10.05.1987, Skliarovo č. 179, Detva) , Dátum narodenia:24.08.19091/5124
Tituly nadobudnutia
B 3, č.d. 588/29, č.d. 2934,2935/50(PKV 1064)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
81Goljan Peter r. Goljan Karoliak (m. Anna r. Goljanová, č 1283) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B 4, č.d. 588/29, č.d. 2934,2935/50(PKV 1064)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
82Goljan Brúsik Laurinc r. Goljan Brúsik (m. Margita r. Nosálová) 5/47824
Tituly nadobudnutia
B 1, č.d. 1596/40(PKV 1132)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
83Golian Tomáš r. Golian, ((zom. 4.5.2001,Hviezdoslavova č. 1,Detva)) , Dátum narodenia:08.03.192115/95648
Tituly nadobudnutia
B 3, č.d. 1596/40(PKV 1132)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
84Fordinová Katarína r. Gondová (vo Francúzsku) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B 4, č.d. 1329/43, č.d. 1060/47, č.d. 2363/46(PKV 1142)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
88Hanuska František r. Hanuska (m. Anna r. Goljanová, č 390) 1/1708
Tituly nadobudnutia
B 2, č.d. 523/49(PKV 1315)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
90Ďuricová Júlia (otec Štefan) 1/7320
Tituly nadobudnutia
B 5, č.d. 4646/36(PKV 1369)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
91Kerekesová Jana r. Prokopová, Ing., Homolová 19, Bratislava, SR , Dátum narodenia:22.04.19631/2440
Tituly nadobudnutia
Z-775/2011 - osv. N 112/2011 Nz 14443/2011 - 790/2011
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
94Nôtová Vilma (otec Ján, v Lučenci) 299/4304160
Tituly nadobudnutia
B1 čd 2281/1908, čd 993/40(PKV 1395)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
95Kulišiaková Vilma r. Horvátová, J.Kráľa č.1383/12, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:24.03.19521/3416
Tituly nadobudnutia
B2 čd 942/63(PKV 1397)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
96Lukáčová Alžbeta r. Kohnová (zom. 26.02.1971, m. Arpád, zo Zvolena) , Dátum narodenia:24.12.18981/854
Tituly nadobudnutia
B1(PKV 1412)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
97Kunovský Ladislav r. Kunovský (zom. 21.12.198, Krmanova č. 8, Košice) , Dátum narodenia:02.08.19061/854
Tituly nadobudnutia
B2(PKV 1412)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
98Valentínová Magdaléna r. Kohnová (m. Gejza, Bratislava) 1/854
Tituly nadobudnutia
B3 čd 4/48(PKV 1412)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
99Chamula Jozef r. Chamula (m. Anna r. Lihániová, v Hnúšti) , Dátum narodenia:05.01.19091/15372
Tituly nadobudnutia
B1 čd 2395/33(PKV 1475)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
100Malatinec Martin r. Malatinec, Priehalina 1791, Hriňová, SR , Dátum narodenia:08.01.19931/5124
Tituly nadobudnutia
kúpna zmluva č.V 1220/2016 zo dňa 3.8.2016-2137/2016.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
101Chamula Jozef JUDr. r. Chamula (zom. 02.12.1990, P.O.Hviezdoslava č. 8, Levice) , Dátum narodenia:08.03.19241/27328
Tituly nadobudnutia
B5 čd 2458/48(PKV 1483)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
102Chamula Jozef JUDr. r. Chamula (zom. 02.12.1990, P.O.Hviezdoslava č. 8, Levice) , Dátum narodenia:08.03.19241/7808
Tituly nadobudnutia
B6a 1013/63(PKV 1483)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
104Čaklošová Magdaléna r. Kulišiaková (m. Juraj, vdova, v Banskej Bystrici) 1/6832
Tituly nadobudnutia
B1(PKV 1489)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
105Kulišiak Ján r. Kulišiak (m. Magda r. Juchá, z Dúbravy) 1/6832
Tituly nadobudnutia
B2 čd 709/12(PKV 1489)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
106Golianová Vilma r. Chamulová (zomr. 24.12.1988 Praha, m. Karol) , Dátum narodenia:21.06.1921181/107604
Tituly nadobudnutia
B2 (PKV 1494)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
107Chamula Ján r. Chamula, Novosady 925/17, Detva, SR , Dátum narodenia:26.10.1951181/107604
Tituly nadobudnutia
Z-1888/11-č.25D/95/2011,D not.179/2011-32/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
109Iždinská Albína r. Libiaková (m. Štefan, z Hoštíc) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B1, čd 84/22, čd 1029/48(PKV 1575)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
110Melich Martin r. Melich (ž. Dorotta r. Krnáčová Čadová, zom. 19.6.75, Detva) , Dátum narodenia:22.11.18915/3416
Tituly nadobudnutia
B1, čd 489/24, čd 686/31(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
111Goljan Martin r. Goljan (Lindiš, 16.10.1972, Detva, m. Mária r. Murínová) , Dátum narodenia:19.10.18981/5124
Tituly nadobudnutia
B5, čd 144/32(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
113Šmálová Magdaléna r. Gondová (m. Pavol, Oč. Dúbravy) 1/20496
Tituly nadobudnutia
B 10, čd 144/32(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
114Bystriansky Štefan r. Bystriansky, ul.Červenej Armády 553/1, Veľký Krtíš, SR , Dátum narodenia:07.07.195311/61488
114PLOMBA - VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 877/2018 (Kúpna zmluva)
Tituly nadobudnutia
Z-734/14-č.4D 10/2014,D not.22/2014-1465/2014.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
115Schmidtová Alžbeta r. Kohnová (2x vydatá, m. Lukáč, Zvolen, vdova) 799/138348
Tituly nadobudnutia
B12, čd 4/48(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
116Kunovský Ladislav r. Kunovský (zom. 21.12.198, Krmanova č. 8, Košice) , Dátum narodenia:02.08.1906799/138348
Tituly nadobudnutia
B13, čd 4/48(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
117Valentínová Magdaléna r. Kohnová (m. Gejza, Bratislava) 799/138348
Tituly nadobudnutia
B14, čd 4/48(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
118Jančík Marian r. Jančík, J.Kráľa č.1201/21, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:27.02.1946925/368928
Tituly nadobudnutia
B18(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
120Beňo Andrej r. Beňo, Uderiná 20, Lovinobaňa, SR , Dátum narodenia:08.09.1974197/1434720
Tituly nadobudnutia
Z-1753/13-č.9D 437/2013,D not.208/2013-1524/2013.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
121Libiak Jozef r. Libiak (m. Mária r. Vrškovcová, č 318), Lískovec 74, 73801 Lískovec , Dátum narodenia:03.03.1925197/1434720
Tituly nadobudnutia
B4, čd 4356/28, čd 359/31, čd 4597/47, čd 1810/48 (PKV 1593)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
122Sekerešová Vilma r. Jureková 1/12810
Tituly nadobudnutia
B3,čd 1260/47(PKV 1625)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
123Bystrianska Dorotta r. Paučová (m. Ludovít, v Lučenci) 17/307440
Tituly nadobudnutia
B1, čd 5726/26(PKV 1656)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
124Ostrihoň Ján r. Ostrihoň (m. Zuzana r.Fekjačová, Canada) , Dátum narodenia:14.01.19031/6832
Tituly nadobudnutia
B1, čd 4266/29, čd 2706/47(PKV 1666)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
125Košút Janov Peter r. Košút Janov (m. Dorotta r. Dančová) 1/854
Tituly nadobudnutia
B1, čd 4543/47, čd 4882/37, čd 2621/1906, čd 3629/14 (PKV 1757)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
126Gážiková Mária r. Krnáčová (v Kanade) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B2, čd 789/20, čd 1836/44, čd 392/25(PKV 1833)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
127Melich Štefan r. Melich Borjačkin (zom. 28.03.2001, m. Agnesa rod. Goljanová, r.d. 1276) , Dátum narodenia:21.11.1911157/538020
Tituly nadobudnutia
B 1 čd 698/52, čd 3551/50(PKV 1877)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
128Goljan Ján r. Goljan (ž. Emília rod. Melichová, č.d. 1288) 71/430416
Tituly nadobudnutia
B1 čd 2552/33(PKV 1883)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
129Ostrihoňová Júlia r. Golianová (zom. 04.06.1967, Skliarovo č. 143, Detva) , Dátum narodenia:16.09.189271/430416
Tituly nadobudnutia
B2 a čd 2552/33(PKV 1883)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
130Žubrietovská Dorota r. Golianová 71/430416
Tituly nadobudnutia
B2 b čd 2552/33(PKV 1883)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
131Golianová Emília r. Melichová (zom. 10.12.1991, Detva) , Dátum narodenia:08.09.191371/860832
Tituly nadobudnutia
B4 čd 704/52(PKV 1883)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
132Kučerová Mária r. Teluchová (zom.7.2.2009, m. Valent, č.d. 404) , Dátum narodenia:13.09.19081/3416
Tituly nadobudnutia
B1 čd 1143/30, čd 4616/47, čd 3631/39, čd 4143/30, čd 109/37(PKV 1955)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
133Teluch Anton r. Teluch (slobod., otec Ján, č.d. 398) 1/30744
Tituly nadobudnutia
B2, čd 4243/37, čd 4691/47(PKV 1964)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
134Teluch Ján r. Teluch (slob., otec Ján, č.d. 398) 1/30744
Tituly nadobudnutia
B3, čd 4243/37, čd 4691/47(PKV 1964)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
135Teluchová Júlia r. Teluchová (slobod., otec Ján, č.d. 398) 1/30744
Tituly nadobudnutia
B4, čd 4243/37, čd 4691/47(PKV 1964)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
136Teluch Imrich r. Teluch (maloletý, otec Ján, č.d. 398) 1/30744
Tituly nadobudnutia
B5, čd 4243/37, čd 4691/47(PKV 1964)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
138Hroncová Anna r. Kulišiaková, 962 04, Kriváň, č. 305, SR , Dátum narodenia:29.03.19484270/4375896
Tituly nadobudnutia
Z- 1655/2016 - osvedčenie o dedičstve zo dňa 12. 07. 2016 sp. zn.: 5D/58/2016 Dnot 101/2016 - 2926/2016
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
139Lakota Jozef r. Lakota (zom. 22.01.1970, Detva, m. Anna r. Vrťová, č 30) , Dátum narodenia:19.02.18994/3843
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2413/44, čd 1956/46, čd 2785/46(PKV 2060)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
140Golianová Mária r. Lakotová (vdova, m. Ján, č 327) 1/12810
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1062/48(PKV 2063)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
141Bošancová Margita r. Gondová ((Brezničková)) 1/1464
Tituly nadobudnutia
B1b, čd 3718/26, čd 2858/46, čd 1851/48 (PKV 2066)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
142Lalíková Pavlína r. Goljanová (zom. 26.07.1976, Partizánska, Detva) , Dátum narodenia:03.02.18973/8540
Tituly nadobudnutia
B2 čd 4566/29, čd 1840/48, čd 2868/46, čd 744/47 (PKV 2143)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
143Lapinová Dorota r. Krupčiaková (m. Jozef,zom.26.05.1964, Detva) 215/645624
Tituly nadobudnutia
B2 čd 888/28, čd 2690/50, čd 3415/50, čd 3147/50 (PKV 2204)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
144Lakotová Amália r. Melichová, ((zom. 11.10.2008, Zvolen)) , Dátum narodenia:07.01.19181/3416
Tituly nadobudnutia
B2 čd 492/61(PKV 2285)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
145Lupták Ján r. Lupták Rošiak (Martinov, ž. Anna r. Halgašová,zom. 01.02.1954, Detva) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B1 čd 4925/10, čd 2107/49, čd 4516/13(PKV 2368)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
147Cabanová Eva r. Golianová, Okružná 1441/33, Detva, SR , Dátum narodenia:12.11.19522/1708
Tituly nadobudnutia
Z-1817/13-osvedčenie N 442/2013,Nz 31503/2013-1547/2013.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
148Murín Peter r. Murín Fruštik (ž.Elena r. Matušková,Rátka 38,Fiľakovo) 1627/4611600
Tituly nadobudnutia
B 2, čd 1765/37, čd 1900/47 (PKV 2482)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
149Trebulová Magdaléna r. Murínová Fruštiková (m.Martin, Hriňová,č 1255) 1627/10760400
Tituly nadobudnutia
B 5, čd 1765/37, čd 1900/47 (PKV 2482)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
150Suja Peter r. Suja Kotlík (zom. 29.07.1986, ž. Mária r. Vrťová, čp 359) , Dátum narodenia:30.11.189529/35868
Tituly nadobudnutia
B 1, čd 5034/40, čd 1729/29, čd 3413/37 (PKV 2529)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
151Matuška Mikuláš r. Matuška (ž. Helena r. Babicová, čp 357) 1/3416
Tituly nadobudnutia
B 1, čd 2603/42, čd 1149/48, čd 607/49 (PKV 2534)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
152Spáč Štefan r. Spáč (maloletý, otec Ján,čp 396) 83/430416
Tituly nadobudnutia
B 1d, čd 926/49, čd 153/24, čd 396/48 (PKV 2536)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
153Melich Martin r. Melich (ž. Dorotta r. Krnáčová Čadová, zom. 19.6.75, Detva) , Dátum narodenia:22.11.1891937/1076040
Tituly nadobudnutia
B1 čd 489/24, čd 686/31, čd 2952/48, čd 2792/48 (PKV 2568)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
154Jureková Mária r. Kalamárová (m. Ján, v Lučenci) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B1 čd 4186/29(PKV 2571)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
155Michalík Pavol r. Michalík (ž. Anna r. Salvová, v Ban. Štiavnici) , Dátum narodenia:02.10.1894827/2152080
Tituly nadobudnutia
B2a čd 3011/38, čd 1215/46, čd 2779/46, čd 374/54 (PKV 2611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
156Michalík Juraj r. Michalík (ž. Mária r. Nováková,zom. 27.05.1982, Zlaté Moravce) 827/2152080
Tituly nadobudnutia
B2b čd 3011/38, čd 1215/46, čd 2779/46, čd 374/54 (PKV 2611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
157Michalík Ján r. Michalík, ((ž. Anna r. Kováčiková, Malužina Tajchy)) , Dátum narodenia:18.02.1909827/2152080
Tituly nadobudnutia
B2d čd 3011/38, čd 1215/46, čd 2779/46, čd 374/54 (PKV 2611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
158Ľuptáková Emília r. Michalikova, ((zom.11.09.1993,Rimavská Sobota)) , Dátum narodenia:13.01.1916827/2152080
Tituly nadobudnutia
B2f čd 3011/38, čd 1215/46, čd 2779/46, čd 374/54 (PKV 2611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
159Michalík Pavol r. Michalík (ž. Anna r. Salvová, v Ban. Štiavnici) , Dátum narodenia:02.10.18941/20496
Tituly nadobudnutia
B1, čd 3011/38, čd 301/50, čd 2779/46(PKV 2613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
160Michalík Juraj r. Michalík (ž. Mária r. Nováková,zom. 27.05.1982, Zlaté Moravce) 1/20496
Tituly nadobudnutia
B2, čd 3011/38, čd 301/50, čd 2779/46(PKV 2613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
161Michalík Ján r. Michalík, ((ž. Anna r. Kováčiková, Malužina Tajchy)) , Dátum narodenia:18.02.19091/20496
Tituly nadobudnutia
B4, čd 3011/38, čd 301/50, čd 2779/46(PKV 2613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
162Ľuptáková Emília r. Michalikova, ((zom.11.09.1993,Rimavská Sobota)) , Dátum narodenia:13.01.19161/20496
Tituly nadobudnutia
B6, čd 3011/38, čd 301/50, čd 2779/46(PKV 2613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
163Kucej Jozef r. Kucej (z Lučenca, č 9) 19/23912
Tituly nadobudnutia
B1, čd 9/34(PKV 2614)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
164Murínová Okálová Mária r. Uhrínová (m. Mikuláš) 1/854
Tituly nadobudnutia
B1, čd 345/19, čd 972,973/48(PKV 2701)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
165Nôtová Vilma r. Nôtová, A.Hlinku č. 903/5, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:30.01.1947295/430416
Tituly nadobudnutia
B4(PKV 2752)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
166Chamulová Jolana r. Teľúchová, Chalupkova 997/14, Detva, SR , Dátum narodenia:27.08.19611/6832
Tituly nadobudnutia
Z-1597/2017-č.11D/55/2017,D not.128/2017 zo dňa 12.6.2017-1790/2017.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
167Rybárová Anna r. Stehlíková (zom. 20.11.1977, Cintorínska č. 16, Detva) , Dátum narodenia:27.08.19001/1464
Tituly nadobudnutia
B1, čd 4781/43, čd 3378/27, čd 4458/47, čd 607/49, čd 1153/48 (PKV 2990)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
169Luptáková Margita r. Maršalová (zom. 16.04.1980, Jurajova) , Dátum narodenia:09.10.19061/14945
Tituly nadobudnutia
B3, čd 1819/12(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
170Maršalová Helena 1/14945
Tituly nadobudnutia
B4, čd 1819/12(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
171Maršala Pavel r. Maršala (ž. Magda r. Michalíková,zom.10.08.1981,Poničana 840, Očová) 1/10248
Tituly nadobudnutia
B5, čd 772/16(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
172Maršala Pavel r. Maršala (ž. Magda r. Michalíková,zom.10.08.1981,Poničana 840, Očová) 1/40992
Tituly nadobudnutia
B6, čd 2053/26(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
173Michalík Rafaj Matúš r. Michalík Rafaj 5/40992
Tituly nadobudnutia
B7, čd 2533/27(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
174Maršala Pavel r. Maršala (ž. Magda r. Michalíková,zom.10.08.1981,Poničana 840, Očová) 1/40992
Tituly nadobudnutia
B8, čd 4442/27(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
175Paučová Agnesa r. Maršalová, ((zom. 10.03.1997, SNP č. 54, Detva)) , Dátum narodenia:24.02.19191/23912
Tituly nadobudnutia
B10a, čd 51/39(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
177Marková Marta r. Maršalová (zom. 05.05.1980, m.Štefan, z Hriňovej, čp 756) , Dátum narodenia:06.04.19251/23912
Tituly nadobudnutia
B10c, čd 51/39(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
178Geljen Anton r. Geljen (slobodný, Hriňová) 1/89670
Tituly nadobudnutia
B12a, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
179Murínová Jana r. Geljenová (m. Vincent) 1/89670
Tituly nadobudnutia
B12b, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
180Geljen Mikuláš r. Geljen (slobodný, z Hriňovej) 1/89670
Tituly nadobudnutia
B12c, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
181Geljenová Anna (slobodná, z Hriňovej) 1/89670
Tituly nadobudnutia
B12d, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
182Gelieň Jozef r. Gelieň (zom. 06.03.2000, Detva, m. Emília r. Kučerová) , Dátum narodenia:29.10.19261/89670
Tituly nadobudnutia
B12e, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
183Geljen Juraj r. Geljen (slobodný, z Hriňovej) 1/89670
Tituly nadobudnutia
B12f, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
185Rybár Ivan r. Rybár, Ing., Remeselnícka 9472/35, Bratislava, SR , Dátum narodenia:22.02.19521/8540
Tituly nadobudnutia
Z-1143/11-č.38D/941/2007,D not.111/2007-1011/2011.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
186Rybárová Ďurkešová Júlia r. Kucejová (č 416, m. Juraj) 299/358680
Tituly nadobudnutia
B2, čd 379/26, čd 1053,1056/48, čd 4689/33 (PKV 3022)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
187Krnáčová Paulína (I.) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B2, čd 7207/09(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
188Krnáč Bujčík Matúš r. Krnáč Bujčík 1/10248
Tituly nadobudnutia
B3, čd 9872/11(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
189Krnáčová Mária r. Bystrianska (č 110) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B5, čd 5323/37(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
190Krnáč Bujčík Ján r. Krnáč Bujčík (otec Juraj) 1/6832
Tituly nadobudnutia
B6, čd 1186/50(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
191Golianová Amália r. Golianová (slobodná,zom.24.03.1972, č.243 Detva) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B7, čd 751/64(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
192Šufliarska Chrenková Zuzana r. Halajová (zom. 16.02.1993, Mikulášova) , Dátum narodenia:15.01.19141/3416
Tituly nadobudnutia
B2, čd 1204/43, čd 871,1260,1945,1965/48, čd 3935,4014/47, čd 605/49(PKV 3077)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
193Šufliarsky Imrich r. Šufliarsky (zom. 25.03.2004, č. 372, Detva) , Dátum narodenia:06.12.19141/3416
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1204/43, čd 1260,1945,1942/48, čd 4013/47 (PKV 3078)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
197Halaj Ján r. Halaj (otec Ján, č 33) 112/1076040
Tituly nadobudnutia
B2, čd 4974/47, čd 2717/48(PKV 3088)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
198Halaj Mikuláš r. Halaj, Nám. mieru č. 1395/19, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:01.01.1943112/1076040
Tituly nadobudnutia
B4, čd 4974/47, čd 2717/48(PKV 3088)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
202Kucejová Katarína r. Nôtová (m. Ján, č 178) 1/1281
Tituly nadobudnutia
B1, čd 88/1895, čd 4401/1903(PKV 3122)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
203Goljan Jozef r. Goljan (m. Mária r. Ďuricová, č 244, v Kanade) 1/4270
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/1906(PKV 3125)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
204Kučerová Anna r. Murínová, ((1x vyd.Sekerešová,m. Jozef, č 278)) , Dátum narodenia:26.02.19051/854
Tituly nadobudnutia
B1, čd 3288/44, čd 844/48, čd 795/48(PKV 3162)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
205Spodniaková Elena r. Gibalová (m. Štefan, č 1320) , Dátum narodenia:18.03.19065/7686
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1689/35, čd 614/49, čd 7587/1908, čd 3341/26 (PKV 3236)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
206Spodniaková Marta r. Libjaková (zom. 31.10.1983, m. Peter, č 1322) , Dátum narodenia:09.09.19041/3416
Tituly nadobudnutia
B2, čd 1758/28, čd 2904/25, čd 620,824/49(PKV 3237)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
207Suja Čvikota Juraj r. Suja Čvikota (otec Štefan, č 26) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B2a, čd 2231/49(PKV 3251)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
208Sujová Čvikotová Mária (otec Štefan, č 26) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B2b, čd 2231/49(PKV 3251)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
209Stančíková Helena r. Ďuricová (m. Juraj) 193/358680
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2035/25, čd 779/23, čd 213/27, čd 664/24, čd 1617/25, čd 1081/49 (PKV 3253)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
210Kucej Jozef r. Kucej (č, 178, otec Matúš) 2/11529
Tituly nadobudnutia
B4, čd 3710/47(PKV 3333)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
211Kucejová Elena r. Kucejová (maloletá, otec Matúš, č.d. 178) 2/11529
Tituly nadobudnutia
B5, čd 3710/47(PKV 3333)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
212Sujová Čvikotová Mária r. Králová (zom. 28.04.1993, č. 26, Detva) , Dátum narodenia:15.12.190259/59780
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1933/24, čd 359/31, čd 790/37, čd 1810/48 (PKV 3375)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
213Telúchová Dorotta r. Fašangová (m. Štefan, č 399) 1/10248
Tituly nadobudnutia
B1, čd 6490/13, čd 8435/13, čd 613/49, čd 1708/47, čd (PKV 3412)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
214Lesíková Jolana r. Lesíková, Staničná 33/4, Piešťany, SR , Dátum narodenia:11.12.195011/6832
Tituly nadobudnutia
Z-1635/15-č.5D/79/2015,D not.163/2015 zo dňa 20.8.2015-2907/2015.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
215Uhrin Juraj r. Uhrin, Nám.SNP 307/59, Detva, SR , Dátum narodenia:02.06.19251/3320
Tituly nadobudnutia
B2, čd 27/49, čd 935/48, čd 1403/35, čd 3665/47, čd 2565/50(PKV 3424)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
217Bystriansky Mikuláš r. Bystriansky, Sládkovičova 1117/19, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:16.03.194313/30744
Tituly nadobudnutia
Z-457/2018 - uznesenie zo dňa 20. 02. 2018 sp. zn. 14D/137/2017 Dnot 2/2018- 757/2018
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
218Báťka Jaroslav r. Báťka, MVDr., Kostolná 166, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:24.01.197443/51240
Tituly nadobudnutia
Z-261/2015 - Osvedčenie zo dňa 16. 02. 2015 sp. zn.: N 62/2015 Nz 4869/2015 - 952/2015
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
219Vrťo Ján r. Vrťo (otec Ján, čp 326) 43/153720
Tituly nadobudnutia
B4, čd 470/45, čd 1249/48, čd 2171/44, čd 1479/30 (PKV 3484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
221Fekiačová Emília r. Vrťová, ((zom. 30.1.2010, Zvolen)) , Dátum narodenia:01.11.19371/3843
Tituly nadobudnutia
B5, čd 470/45, čd 1249/48, čd 2171/44, čd 1479/30 (PKV 3484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
222Vrťo Jozef r. Vrťo (otec Matúš, č 343) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B2, čd 1650/39, čd 1239/43, čd 1174,1175,1177, 1167/48 (PKV 3486)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
223Kalamárová Zuzana (otec Ján,čp 52) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B2a, čd 1206/36, čd 2380/46(PKV 3548)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
224Kalamárová Júlia (otec Ján, čp 52) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B2b, čd 1206/36, čd 2380/46(PKV 3548)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
225Sujová Mária r. Krnáčová (zom. 11.09.1979, m. Matúš, totožná s oč. 5172) , Dátum narodenia:02.08.190322/26901
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2178/34, čd 1836/44, čd 331/47 (PKV 3554)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
226Mravcová Emília r. Krnáčová (zom. 16.11.1996, m. Štefan) , Dátum narodenia:30.05.191211/26901
Tituly nadobudnutia
B3, čd 2178/34, čd 1836/44, čd 331/47 (PKV 3554)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
227Ďuricová Pavlína r. Kučerová (zom. 12.07.1961, č. 120, Detva, m. Peter) , Dátum narodenia:04.05.18941/3416
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2636/47, čd 2047/38(PKV 3569)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
228Vreštiaková Vilma r. Rapčanová (Mikulášova) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B2, čd 1268/47(PKV 3571)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
229Šufliarska Anna r. Kamenská (č 1127) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1650/47(PKV 3585)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
230Krinovič Peter r. Krinovič, Ing., Detva, č. 612, SR , Dátum narodenia:26.09.19741/5124
Tituly nadobudnutia
kúpna zmluva č.V 558/2017 zo dňa 8.6.2017-1408/2017.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
231Slováková Anna r. Ďuricová (Františkova, zo Zvolena) 1/8540
Tituly nadobudnutia
B2(PKV 3591)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
232Mesto Detva, Tajovského č.7, 96212 Detva ; 3198051/61
Tituly nadobudnutia
B1 čd 2621/06 - čd 3553/50(PKV 3600)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
233Chlebničanová Anna (otec Pavol) 1/15372
Tituly nadobudnutia
B1a, čd 1304/25(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
234Chlebničanová Margita (otec Pavol) 1/15372
Tituly nadobudnutia
B1b, čd 1304/25(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
235Chlebničanová Zuzana (otec Pavol) 1/15372
Tituly nadobudnutia
B1c, čd 1304/25(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
236Chlebničanová Zuzana (otec Pavol) 1/10248
Tituly nadobudnutia
B2a, čd 2018/27(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
237Chlebničanová Margita (otec Pavol) 1/10248
Tituly nadobudnutia
B2b, čd 2018/27(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
238Chlebničanová Anna (otec Pavol) 1/10248
Tituly nadobudnutia
B2c, čd 2018/27(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
239Marcinek Štefan r. Marcinek (Kubov) 1/3416
Tituly nadobudnutia
B3, čd 725/29(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
240Kružliak Jozef r. Kružliak (m. Margita r. Kulichová,Detva 457) , Dátum narodenia:06.09.19011/5124
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2872/28(PKV 3675)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
241Kružliak Ján r. Kružliak (otec Ján, v Kanade) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B2, čd 2872/28(PKV 3675)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
242Ostrihoňová Helena r. Ostrihoňová (m. Štefan) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2496/17, čd 2492/17, čd 2142/39, čd 2679/50 (PKV 3677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
243Peknušiak Štefan r. Peknušiak, Družstevná 3007/17, Detva, SR , Dátum narodenia:31.03.19551/2562
Tituly nadobudnutia
Z-1327/2014 - osv. N 247/2014 Nz 26801/2014 - 2673/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
244Ostrihoň Martin r. Ostrihoň (m. Magda r. Hulinová, č 319) 1/1708
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2218/25(PKV 3688)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
246Šmál Krekáň Peter r. Šmál Krekáň (m. Emília r. Smutná, Oč. Dúbravy, č 27) 1/6832
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2623/28, čd 655/32(PKV 3692)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
247Šmál Krekáň Pavol r. Šmál Krekáň (m. Margita r. Smutná, Oč. Dúbravy, č 14) 1/13664
Tituly nadobudnutia
B3, čd 1597/47, čd 2791/48(PKV 3692)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
248Šmál Krekáň Jozef r. Šmál Krekáň (otec Pavol, Oč. Dúbravy) 1/13664
Tituly nadobudnutia
B4, čd 1597/47, čd 2791/48(PKV 3692)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
249Šmál Krekáň Ján r. Šmál Krekáň (brat Ondrej, Pavol, Jozef) 1/13664
Tituly nadobudnutia
B5, čd 1597/47, čd 2791/48(PKV 3692)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
250Šufliarsky Jozef r. Šufliarsky, č.5, Dúbravy, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:06.06.19391/10248
Tituly nadobudnutia
B4b, čd 1351/50(PKV 3693)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
251Šufliarsky Burčo Štefan r. Šufliarsky Burčo (m. Anna r. Luptáková, č 1364) 1/7686
Tituly nadobudnutia
B2, čd 770/16(PKV 3720)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
253Spodniaková Emília r. Šufliarska, Kostolná 25, Detva, SR , Dátum narodenia:03.02.19632/3843
Tituly nadobudnutia
Z-1958/12-osvedčenie N 483/2012,Nz 40239/2012-1382/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
254Šufliarsky Štefan r. Šufliarsky, Rúbanisko III. 2914/34, Lučenec, SR , Dátum narodenia:09.09.19611/3843
Tituly nadobudnutia
Z-1007/2013 - 5D 208/2013 Dnot 61/2013 - 1002/2013
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
255Golianová Anna r. Fekjačová Pašková (č 233) 1633/2690100
Tituly nadobudnutia
B1, čd 170/29(PKV 3726)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
256Fekjač Paška Martin r. Fekjač Paška (m. Margita r. Skučková) 1633/2690100
Tituly nadobudnutia
B2, čd 170/29(PKV 3726)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
259Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Nám.Mieru 1395/25, Detva, SR , Dátum narodenia:02.06.194717/107604
Tituly nadobudnutia
Z-652/16-č.10D9/2016,D not.64/2016 zo dňa 17.3.2016-1715/2016.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
260Melich Tomáš r. Melich (m. Helena r. Paučová) 11/76860
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1101/49(PKV 3759)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
261Murínová Hančiaková Marta r. Krahulcová (m. Juraj) 11/40992
Tituly nadobudnutia
B1b, čd 3762/35, čd 2577/50(PKV 3803)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
262Murínová Hančiaková Marta r. Palková (m. Imrich) 5/40992
Tituly nadobudnutia
B1d, čd 3762/35, čd 2577/50(PKV 3803)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
263Murín Peter r. Murín Hančiak (zom. 15.01.1989, Skliarovo č. 244, Detva, m. Emília r. Hakel) , Dátum narodenia:21.03.191911/40992
Tituly nadobudnutia
B1f, čd 3762/35, čd 2577/50(PKV 3803)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
264Stehlík Ján r. Stehlík Strelec (m. Helena r. Ostrihoňová) 1417/1076040
Tituly nadobudnutia
B1, čd 219/50, čd 2165/29 (PKV 3833)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
265Stehlík Martin r. Stehlík (m. Katarína r. Kukuliaková) 1/3416
Tituly nadobudnutia
B1, čd 3458/1906(PKV 3834)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
266Gondová Xénia r. Rybárová, Cintorínska 456/40, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:21.07.19771031/1076040
Tituly nadobudnutia
Z- 940/2017 - uznesenie zo dňa 07. 03. 2017 sp. zn. 12D/121/2016 Dnot 237/2016 - 1359/2017
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
267Ostrihoň Marián r. Ostrihoň, Námestie mieru 1395/19, Detva, SR , Dátum narodenia:11.09.19551/7686
Tituly nadobudnutia
Z-1292/14-č.D 221/58-11-1968/2014.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
268Ostrihoň Anton r. Ostrihoň (zom. 14.06.1983,Skliarovo 137, Detva, m. Júlia r. Môtovská) , Dátum narodenia:31.07.19111/30744
Tituly nadobudnutia
B6(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
269Ostrihoň Anton r. Ostrihoň Pivarči, ((zom. 21.8.1996, Zvolen)) , Dátum narodenia:20.07.19201/15372
Tituly nadobudnutia
B10(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
270Ostrihoň Ján r. Ostrihoň, ((zomr. 31.1.1994,L.Novomeského č. 1231/14,Brezno)) , Dátum narodenia:14.10.19275/107604
Tituly nadobudnutia
B11 čd 712/43, čd 1203/43, čd 2560/50, čd 2561/50, čd 2562/50(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
271Matejková Emília r. Ostrihoňová, č. 177, Hokovce, PSČ 935 84, SR, ((otec Ján, č.d. 1247)) , Dátum narodenia:09.02.19321/53802
Tituly nadobudnutia
B 12 čd 712/43(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
272Ostrihoň Juraj r. Ostrihoň (Pivarči, zom. 17.05.1993, ž. Mária r. Valovčanová, č.d. 1269) , Dátum narodenia:14.03.19091/10248
Tituly nadobudnutia
B 14 čd 1178/50(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
273Kukuliaková Emília r. Melichová, Skliarovo 238, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:05.02.19471/5124
Tituly nadobudnutia
Z-329/2014 - 13D/46/2013 Dnot 137/2013 - 416/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
274Slovenská republika 1/15372
Tituly nadobudnutia
čd 622/64 - D 101/64 (MNV Detva), zákon č.180/1995 Z.z (PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
275Luptáková Helena r. Luptáková Krekáčová (m. Martin) 13/81984
Tituly nadobudnutia
B5, čd 3134/50(PKV 3959)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
276Spodniak František r. Spodniak (ž. Amália r. Cerovská, č.d. 1150) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B1a čd 526/39(PKV 4073)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
277Spodniak Jozef r. Spodniak (slobodný, č.d. 1150) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B1b čd 526/39(PKV 4073)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
278Báťka Jaroslav r. Báťka, MVDr., Kostolná 166, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:24.01.1974471408/315064512
Tituly nadobudnutia
Z- 182/2016 - Osvedčenie zo dňa 01.02. 2016 sp. zn.: N 23/2016 Nz 3080/2016 - 969/2016
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
279Krnáč Hažmucha Martin r. Krnáč Hažmucha (ž. Helena Stehlíková, č.d. 831) 1/3843
Tituly nadobudnutia
B1a, čd 520/33(PKV 4075)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
280Krnáč Hažmucha Peter r. Krnáč Hažmucha (maloletý) 1/7686
Tituly nadobudnutia
B1d, čd 520/33(PKV 4075)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
281Kružliak Ján r. Kružliak (z vršku) 1/1281
Tituly nadobudnutia
B2, čd 4274/37(PKV 4075)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
282Krnáč Hažmucha Martin r. Krnáč Hažmucha (ž. Helena Stehlíková, č.d. 831) 1/3843
Tituly nadobudnutia
B3a, čd 357/42(PKV 4075)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
283Krnáč Hažmucha Peter r. Krnáč Hažmucha (maloletý) 1/7686
Tituly nadobudnutia
B3d, čd 357/42(PKV 4075)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
284Luptáková Margita r. Melichová (zom. 09.06.1968, m. Jozef) , Dátum narodenia:24.10.18951/10248
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2435/26(PKV 4117)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
285Ďuricová Júlia (otec Štefan) 2/11529
Tituly nadobudnutia
B2b, čd 1264/34(PKV 4300)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
286Ďurica Pavel r. Ďurica (m. Emília r. Gáboríková) 1/3843
Tituly nadobudnutia
B3a, čd 2038/41(PKV 4300)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
287Homola Matúš r. Homola (m. Helena r. Gondová) 41/269010
Tituly nadobudnutia
B1, čd 3530/26, čd 593/27, čd 2155/22 (PKV 4403)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
288Krnáč Čado Martin r. Krnáč Čado 1/1708
Tituly nadobudnutia
B1a, čd 1903/32(PKV 4466)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
289Krnáč Čado Jozef r. Krnáč Čado 1/1708
Tituly nadobudnutia
B1b, čd 1903/32(PKV 4466)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
290Smutná Viera r. Smutná, 962 12, Dúbravy, č. 369, SR , Dátum narodenia:30.08.19721/1708
Tituly nadobudnutia
Z- 748/2017 - Osvedčenie zo dňa 08. 03. 2017 sp. zn.: N 85/2017 Nz 7542/2017 - 1200/2017
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
291Luptáková Paulína r. Lakotová 1/1708
Tituly nadobudnutia
B1 čd 3610/24, čd 2805/34(PKV 4758)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
294Gaberová Anna r. Melichová, Chalupkova č. 3149/6, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:19.06.19271/6405
Tituly nadobudnutia
B3, čd 4/42(PKV 4881)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
295Melichová Emília r. Melichová, Dolinky č.1338/14, Detva, PSČ 962 12, SR, ((č 729)) , Dátum narodenia:21.03.19341/6405
Tituly nadobudnutia
B5, čd 4/42(PKV 4881)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
296Ondrášik Štefan r. Ondrášik (otec Štefan) 1/6405
Tituly nadobudnutia
B2a, čd 3516/48, čd 2234/49(PKV 5178)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
297Ondrášik Ondrej r. Ondrášik (otec Štefan) 1/6405
Tituly nadobudnutia
B2b, čd 3516/48, čd 2234/49(PKV 5178)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
298Rímskokatolícka cirkev farnosť Detva, Partizánska 64, 96211 Detva ; 319387794/427
Tituly nadobudnutia
B1, čd 762/57(PKV 5531)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
300Bariaková Dorotta r. Kučerová Kollárová (zom. 04.11.1955) 97/273280
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/06, čd 242/22, čd 3301/25 (PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
301Barjaková Barbora r. Kučerová 3/17080
Tituly nadobudnutia
B2, čd 1112/10, čd 2023/22(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
302Luptáková Strelcová Paulína r. Kučerová Kollárová (m. Juraj) 210/1076040
Tituly nadobudnutia
B3, čd 1938/19(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
303Šuleková Elena r. Kučerová Kollárová 11/102480
Tituly nadobudnutia
B6, čd 389/20, čd 2126/21(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
304Kučerová Kollárová Paulína 11/102480
Tituly nadobudnutia
B7, čd 389/20, čd 2126/21(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
305Kučera František r. Kučera Kollár (ž. Emília r. Sujová Fangová, č.d. 1094) 1/6832
Tituly nadobudnutia
B8, čd 273/23(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
306Kučerová Kollárová Margita r. Kučerová Kollárová 1/54656
Tituly nadobudnutia
B9, čd 273/23(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
307Kučerová Kollárová Paulína 1/382592
Tituly nadobudnutia
B13, čd 3261/40(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
308Ostrihoň Juraj r. Ostrihoň (otec Juraj) 1/4270
Tituly nadobudnutia
B1, čd 3482/15(PKV 5538)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
309Ostrihoňová Magdaléna (otec Juraj) 1/4270
Tituly nadobudnutia
B2, čd 3482/15(PKV 5538)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
310Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň (otec Juraj) 1/4270
Tituly nadobudnutia
B3, čd 3482/15(PKV 5538)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
311Ostrihoňová Helena (otec Juraj) 1/4270
Tituly nadobudnutia
B4, čd 3482/15(PKV 5538)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
312Ostrihoň Matúš r. Ostrihoň (otec Juraj) 1/4270
Tituly nadobudnutia
B5, čd 3482/15(PKV 5538)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
313Halgaš Ján r. Halgaš 1/2562
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/06(PKV 5539)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
314Melich Ján r. Melich (m. Zuzana r. Jágerská) 1/1281
Tituly nadobudnutia
B2, čd 7037/07(PKV 5539)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
315Halgaš Peter r. Halgaš (ž. Dorota r. Mužlová, č.d 1196) 5/15372
Tituly nadobudnutia
B3, čd 2231/38, čd 1759/46, čd 743/43 (PKV 5539)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
316Halgašová Dorotta r. Mužlová (m. Peter) 1/15372
Tituly nadobudnutia
B4, čd 1759/41(PKV 5539)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
317Kminiaková Katarína r. Fašangová 1/854
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/06(PKV 5541)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
318Sujová Katarína r. Kučerová, ((zom.05.09.1992,Kriváň č. 578)) , Dátum narodenia:05.04.19031/20496
Tituly nadobudnutia
B1, čd 389/20(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
319Šuleková Elena r. Kučerová Kollárová 1/20496
Tituly nadobudnutia
B2, čd 389/20(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
320Kučerová Kollárová Paulína 1/20496
Tituly nadobudnutia
B3, čd 389/20(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
321Šuleková Elena r. Kučerová Kollárová 1/34160
Tituly nadobudnutia
B7, čd 2126/21(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
322Kučerová Kollárová Paulína 1/34160
Tituly nadobudnutia
B8, čd 2126/21(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
323Kučera František r. Kučera Kollár (ž. Emília r. Sujová Fangová, č.d. 1094) 1/6832
Tituly nadobudnutia
B9, čd 279/30(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
324Kučerová Kollárová Margita r. Kučerová Kollárová 1/54656
Tituly nadobudnutia
B10, čd 279/30(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
325Kučerová Kollárová Dorota 1/54656
Tituly nadobudnutia
B13, čd 3261/70(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
326Kučerová Kollárová Paulína 1/382592
Tituly nadobudnutia
B14, čd 3261/70(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
327Lupták Luptáčik Martin r. Lupták Luptáčik 79/179340
Tituly nadobudnutia
B1, čd 5385/1901(PKV 5544)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
328Kulichová Amália r. Malatincová (Františkova, č 1303) 2/2989
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1841/31(PKV 5547)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
329Krnáč Jozef r. Krnáč (I.) 221/1168272
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/06(PKV 5549)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
330Krnáč Martin r. Krnáč (II.) 221/1168272
Tituly nadobudnutia
B2, čd 2621/06(PKV 5549)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
331Krnáč Hažmucha Juraj r. Krnáč Hažmucha 221/13629840
Tituly nadobudnutia
B3, čd 2621/06(PKV 5549)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
332Krnáč Hažmucha Martin r. Krnáč Hažmucha 221/13629840
Tituly nadobudnutia
B4, čd 2621/06(PKV 5549)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
333Krnáč Hažmucha Martin r. Krnáč Hažmucha (ž. Helena Stehlíková, č.d. 831) 293/448350
Tituly nadobudnutia
B2, čd 520/33(PKV 5550)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
334Krnáč Jozef r. Krnáč (Hažmucha, zom. 12.07.1999, č. 212, Kriváň, ž. Elena Trš) , Dátum narodenia:19.09.1921293/896700
Tituly nadobudnutia
B4, čd 520/33(PKV 5550)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
335Krnáč Hažmucha Peter r. Krnáč Hažmucha (maloletý) 293/896700
Tituly nadobudnutia
B5, čd 520/33(PKV 5550)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
336Murín Ján r. Murín (otec Jozef) 1/1708
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/06(PKV 5552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
337Stehlík Ján r. Stehlík (m. Helena r. Stehlíková) 1/6405
Tituly nadobudnutia
B1, čd 572/30(PKV 5554)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
338Stehlíková Helena r. Stehlíková (m. Ján) 1/6405
Tituly nadobudnutia
B2, čd 572/30(PKV 5554)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
339Drdol Jašík Ján r. Drdol jašík (m. Margita r. Halajová, USA) 1/8784
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2596/08, čd 3890/32 (PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
340Drdol Jašík Ľudovít r. Drdol Jašík (USA, otec Ondrej) 1/8784
Tituly nadobudnutia
B2, čd 2596/08, čd 3890/32(PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
341Francistyová Mária r. Drdolová (Jašíková, Podkriváň) 1/46116
Tituly nadobudnutia
B3, čd 3890/32(PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
342Ružinská Jolana r. Drdolová (Jašík, Halíč) 1/46116
Tituly nadobudnutia
B4, čd 3890/32(PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
343Pavlovič Július Dr r. Pavlovič (býv. advokát v Bratislave) 1/46116
Tituly nadobudnutia
B5, čd 1514/48(PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
344Lówyová Viola r. Rédnerová (z Hejníc, CZ, m. Ladislav) 13/23912
Tituly nadobudnutia
B6, čd 1514/48 (PKV 5555) (PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
345Šufliarsky Martin r. Šufliarsky, Chalupkova 998/12, Detva, SR , Dátum narodenia:15.06.19592293/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-1473/2017-č.12D19/2017,D not.87/2017 zo dňa 11.5.2017-1818/2017.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
346Kružliaková Marta r. Murínová Semejová (m. Jozef) 1/1281
Tituly nadobudnutia
B1, čd 93/1903(PKV 5558)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
347Schvarc Milsa r. Schvarc 280/1076040
Tituly nadobudnutia
B1, čd 653/10(PKV 5559)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
348Murínová Amália (dcéra Juraja) 1/5040
Tituly nadobudnutia
B2, čd 2245/09(PKV 5560)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
349Krnáčová Boriaková Mária r. Murínová (m. Juraj) 211/2152080
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1217/28(PKV 5565)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
350Krnáčová Boriaková Helena r. Murínová (m. Martin) 211/2152080
Tituly nadobudnutia
B2, čd 1217/28(PKV 5565)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
351Ostrihoň Juraj r. Ostrihoň (m. Mária r. Stehlíková) 1/1708
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1287/20(PKV 5566)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
352Murín Matúš r. Murín 8009/31193204
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/06, čd 6449,6450/06(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
353Vrťová Anna r. Murínová (m. Matúš) 8009/31193204
Tituly nadobudnutia
B2, čd 2621/06, čd 6449,6450/06(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
354Vrťo Martin r. Vrťo 8009/62386408
Tituly nadobudnutia
B3, čd 3836/11, čd 982/17(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
355Vrťová Vilma 8009/62386408
Tituly nadobudnutia
B4, čd 3836/11, čd 982/17(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
356Vilhan Hnilka Ondrej r. Vilhan Hnilka 40045/93579612
Tituly nadobudnutia
B5, čd 2038/25(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
357Melich Klimo Štefan r. Melich Klimo 200225/280738836
Tituly nadobudnutia
B6a, čd 318/27(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
358Melich Klimo Matúš r. Melich Klimo 200225/280738836
Tituly nadobudnutia
B6b, čd 318/27(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
359Melich Klimo Martin r. Melich Klimo 200225/280738836
Tituly nadobudnutia
B6c, čd 318/27(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
360Kukuliak Imrich r. Kukuliak (zom. 12.04.1976, m. Margita r. Matušková, č 1306) , Dátum narodenia:30.12.191240045/35649376
Tituly nadobudnutia
B7b, čd 4242/28, čd 232/29, čd 3815/33(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
361Lupták Štefan r. Lupták 712801/5614776720
Tituly nadobudnutia
B8a, čd 1812/31(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
362Luptáková Mária 712801/5614776720
Tituly nadobudnutia
B8b, čd 1812/31(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
364Fitala Martin r. Fitala, Blato 229, Hriňová, SR , Dátum narodenia:29.11.19308009/80211096
Tituly nadobudnutia
Z-2037/11-č.28D/99/2011,D not.148/11-164/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
365Kukuliak Jozef r. Kukuliak, Sokolská č. 1646/86, 96001 Zvolen , Dátum narodenia:01.03.19368009/80211096
Tituly nadobudnutia
B10c, čd 1985/49(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
366Stančíková Anna r. Kukuliaková, Hollého č. 1031/9, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:23.02.19388009/80211096
Tituly nadobudnutia
B10d, čd 1985/49(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
367Janovčík Ján r. Janovčík, Mgr., Moskovská 2331/27, Banská Bystrica, SR , Dátum narodenia:31.03.19625368339/21055412700
Tituly nadobudnutia
darovacia zmluva č.V 1834/2017 zo dňa 28.12.2017-2691/2017.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
368Ostrihoň Ján r. Ostrihoň (zom. 19.06.1958, ž. Marta r. Melichová) , Dátum narodenia:26.01.18801/854
Tituly nadobudnutia
B1, čd 1287/20(PKV 5568)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
369Šuleková Paulína r. Kučerová Kollárová (m. Pavol) 1/10248
Tituly nadobudnutia
B2, čd 2047/28(PKV 5572)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
370Šuleková Elena r. Kučerová Kollárová 1/10248
Tituly nadobudnutia
B3, čd 2047/28(PKV 5572)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
372Melich Ján r. Melich (ž. Mária r. Stančíková) 1/1281
Tituly nadobudnutia
B1 čd 1142/1901, čd 2021/1906, čd 1661/1909(PKV 5582)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
374Melich Jozef r. Melich (zom. 03.07.1980, Klimo) , Dátum narodenia:12.06.19291/3843
Tituly nadobudnutia
B2e čd 3186/50(PKV 5587)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
375Suja Ján r. Suja, Chalupkova 679/1, Detva, SR , Dátum narodenia:21.09.19541/3843
Tituly nadobudnutia
Z-597/12-č.21D/7/2012,D not.32/2012-629/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
376Melich Klimo Štefan r. Melich (č.d. 468) 1/3843
Tituly nadobudnutia
B2g čd 3186/50(PKV 5587)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
377Hulinová Amália 13/20496
Tituly nadobudnutia
B1c čd 2943/36 (PKV 5588)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
378Hulinová Emília 13/20496
Tituly nadobudnutia
B1e čd 2943/36 (PKV 5588)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
379Kohútová Anna r. Sujová (m. Juraj) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B1 čd 2621/1906(PKV 5589)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
380Melichová Katarína r. Gondová (m. Jozef) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B2 čd 2878/1910(PKV 5589)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
381Luptáková Strelcová Mária r. Gondová (m. Ján) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B3 čd 2878/1910(PKV 5589)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
382Murínová Anna r. Vrťová (m. Matúš) 2/1281
Tituly nadobudnutia
B1 čd 2621/1906(PKV 5591)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
383Výbošťoková Dorota r. Hulinová 1/17080
Tituly nadobudnutia
B1 čd 823/18(PKV 5592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
384Hulinová Helena r. Hulinová (otec Ján) 1/17080
Tituly nadobudnutia
B2 čd 823/18(PKV 5592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
385Hulina Ján r. Hulina (otec Ján) 1/17080
Tituly nadobudnutia
B3 čd 823/18(PKV 5592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
386Hulina Imrich r. Hulina (otec Ján) 1/17080
Tituly nadobudnutia
B4 čd 823/18(PKV 5592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
387Vrťo Matúš r. Vrťo (zom. 26.11.1998, Detva, otec Matúš, č 343) , Dátum narodenia:28.09.19231/3843
Tituly nadobudnutia
B1 čd 938/1904(PKV 5593)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
388Vrťová Margita r. Vrťová (otec Ján) 1/3843
Tituly nadobudnutia
B3 čd 1602/27(PKV 5593)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
389Ostrihoňová Margita r. Dianišková (zom. 11.02.1979, Florianová, č 360) , Dátum narodenia:28.08.189441/215208
Tituly nadobudnutia
B2 čd 2673/15(PKV 5594)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
390Murínová Telčiarová Amália r. Goljanová 2/1281
Tituly nadobudnutia
B1 čd 2447/25(PKV 5595)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
391Bartková Katarína r. Výboštoková 5/8784
Tituly nadobudnutia
B3 čd 3428/26(PKV 5596)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
393Paučová Katarína r. Goljanová Harková 13/17640
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/06(PKV 5597)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
394Murínová Emília r. Matušková Badová 1/3843
Tituly nadobudnutia
B3 čd 1580/24(PKV 5598)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
395Gonda Martin r. Gonda (ž. Anna r. Fekjačová) 1/7686
Tituly nadobudnutia
B1 čd 1606/900(PKV 5600)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
396Gondová Mária 1/7686
Tituly nadobudnutia
B2 čd 1606/900(PKV 5600)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
399Ďuricová Emília r. Gáboríková 2/19215
Tituly nadobudnutia
B1a čd 2633/26(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
400Gáboríková Helena r. Gáboríková 2/19215
Tituly nadobudnutia
B1b čd 2633/26(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
401Gáborík Jozef, Ing., Kriváň, č. 193, SR , Dátum narodenia:13.11.19522/19215
Tituly nadobudnutia
Z-69/11-č.27D/139/2010,D not.174/10-315/2011.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
402Gáboríková Anna r. Gáboríková 2/19215
Tituly nadobudnutia
B1d čd 2633/26(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
403Gáboríková Amália r. Gáboríková 2/19215
Tituly nadobudnutia
B1e čd 2633/26(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
404Halaj Svrček Štefan r. Halaj Svrček 1/7686
Tituly nadobudnutia
B2a čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
405Halaj Svrček Ján r. Halaj Svrček 1/7686
Tituly nadobudnutia
B2b čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
406Ďuricová Helena r. Halajová Svrčok (v Amerike) 1/7686
Tituly nadobudnutia
B2c čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
407Halajová Svrčková Pavlína r. Halajová Svrčková 1/7686
Tituly nadobudnutia
B2e čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
408Halajová Svrčková Zuzana r. Halajová Svrčková 1/7686
Tituly nadobudnutia
B2f čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
409Halaj Svrček Štefan r. Halaj Svrček 1/46116
Tituly nadobudnutia
B3a čd 1507/32(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
410Halaj Svrček Ján r. Halaj Svrček 1/46116
Tituly nadobudnutia
B3b čd 1507/32(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
411Halajová Svrčková Zuzana r. Halajová Svrčková 1/46116
Tituly nadobudnutia
B3e čd 1507/32(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
412Gáborík Ján r. Gáborík (žena Mária r.Bystrianska, č 873) 2/3843
Tituly nadobudnutia
B5 čd 4814/40(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
413Melicherčíková Zuzana r. Purdeková (m. Matúš) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B1 čd 5893/1910(PKV 5604)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
414Purdek Štefan r. Purdek, Piešť I. 138, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:15.07.19401/2562
Tituly nadobudnutia
Z-651/2012 - osv. N 168/2012 Nz 14000/2012 - 685/2012
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
415Purdek Matúš r. Purdek (zom. 31.10.1975, otec Juraj,m. Mária r. Juchá, č 558) , Dátum narodenia:19.07.19081/1281
Tituly nadobudnutia
B3 čd 5893/1910(PKV 5604)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
416Purdek Matúš r. Purdek (zom. 31.10.1975, otec Juraj,m. Mária r. Juchá, č 558) , Dátum narodenia:19.07.19081/1281
Tituly nadobudnutia
B4 čd 6439/1910(PKV 5604)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
417Uhrín Goljan Matúš r. Uhrín Goljan (ž. Elena r. Libiaková) 1/1464
Tituly nadobudnutia
B1a čd 1398/51 (PKV 5605)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
418Klimová Xx r. Krnáčová (Matúšova) 1/3416
Tituly nadobudnutia
B2 čd 2483/20(PKV 5606)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
420Marcineková Júlia r. Marcineková (otec Tomáš) 1/10248
Tituly nadobudnutia
B4 čd 2011/18(PKV 5607)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
421Puškárová Eva r. Marcineková, Družstevná 810/24, Sliač - Rybáre, PSČ 962 32, SR , Dátum narodenia:16.09.19635/10248
Tituly nadobudnutia
Z-1560/2014 - 8D/54/2014 Dnot 115/2014 - 3277/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
422Fekiač Beličiak Martin r. Fekiač Beličiak 5/20496
Tituly nadobudnutia
B2 čd 2115/20(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
423Fekiač Beličiak Ján r. Fekiač Beličiak 5/20496
Tituly nadobudnutia
B3 čd 2115/20(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
424Klimo Ján r. Klimo (ž. Magda r. Kuricová) 5/20496
Tituly nadobudnutia
B6a čd 4102/40(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
426Klimo Mikuláš (žena Margita r.Fekiač, z Tesár) 5/20496
Tituly nadobudnutia
B6c čd 4102/40(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
428Halajová Vilma 2/3843
Tituly nadobudnutia
B3 čd 4343/1904(PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
429Fordinová Katarína r. Gondová (vo Francúzsku) 8/80703
Tituly nadobudnutia
B6d čd 1329/43(PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
430Gonda Mikuláš r. Gonda (otec Juraj) 8/80703
Tituly nadobudnutia
B6f čd 1329/43(PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
431Gondová Anna r. Gondová (otec Juraj) 8/80703
Tituly nadobudnutia
B6g čd 1329/43(PKV 5610)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
432Suja Fanga Juraj r. Suja Fanga (ž. Magda r. Melichová) 11/3416
Tituly nadobudnutia
B1 čd 3361/1906, čd 2008/1908, čd 8399/11, čd 993/25 (PKV 5610)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
433Kmeť Ján r. Kmeť (zo Zvolena) 1/6832
Tituly nadobudnutia
B1 čd 6546/1903(PKV 5611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
434Stehlík Gibala Ján r. Stehlík Gibala 13/10248
Tituly nadobudnutia
B2 čd 7836/1903(PKV 5611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
435Mihalík Ferdinand r. Mihalík 1/13664
Tituly nadobudnutia
B3 čd 4000/13(PKV 5611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
436Suchá Kornélia r. Mihalíková 1/13664
Tituly nadobudnutia
B4 čd 4000/13(PKV 5611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
437Kružliak Ján r. Kružliak 2/1281
Tituly nadobudnutia
B1 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
438Gáborík Mikuláš r. Gáborík 1/1281
Tituly nadobudnutia
B2 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
439Gáborík Jozef r. Gáborík 1/12810
Tituly nadobudnutia
B4 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
440Gáboríková Amália r. Gáboríková 1/12810
Tituly nadobudnutia
B5 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
441Gáboríková Anna r. Gáboríková 1/12810
Tituly nadobudnutia
B6 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
442Gáborík Ján r. Gáborík (žena Mária r.Bystrianska, č 873) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B7 čd 4814/40(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
443Konôpková Margita r. Fekiačová Klimová 1/1464
Tituly nadobudnutia
B1 čd 614/30(PKV 5613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
444Luptáková Katarína r. Fekiačová Klimová 1/1464
Tituly nadobudnutia
B2 čd 614/30(PKV 5613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
445Fekiačová Klimová Júlia r. Fekiačová Klimová 1/1464
Tituly nadobudnutia
B4 čd 614/30(PKV 5613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
446Jelša Pavel r. Jelša 1/6832
Tituly nadobudnutia
B1 čd 3762/1906(PKV 5614)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
447Buranová Mária r. Fekiačová, Moskovská 2334/10, Banská Bystrica, SR , Dátum narodenia:26.03.19501/3416
Tituly nadobudnutia
Z-1083/12-osvedčenie N 272/2012,Nz 24487/2012-1224/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
448Fekjač Klinec Štefan r. Fekjač Klinec 1/21350
Tituly nadobudnutia
B1, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
449Fekjačová Klincová Margita 3/10675
Tituly nadobudnutia
B2, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
450Fekjačová Klincová Katarína 3/10675
Tituly nadobudnutia
B3, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
451Fekjačová Klincová Magdaléna 3/10675
Tituly nadobudnutia
B4, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
452Fekjačová Klincová Júlia 3/10675
Tituly nadobudnutia
B5, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
453Skučková Mária r. Lakotová 1/854
Tituly nadobudnutia
B1, čd 5907/03, čd 7769/04(PKV 5619)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
454Vrťo Pilát Mikuláš r. Vrťo Pilát (m. Magdaléna r. Remeselníková) 1/4270
Tituly nadobudnutia
B2, čd 2080/26(PKV 5620)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
455Vrťová Pilátová Dorotta r. Sujová Čvikotová (m. Jozef, č 270) , Dátum narodenia:25.11.19001/8540
Tituly nadobudnutia
B3, čd 446/39(PKV 5620)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
456Vrťo Ján r. Vrťo (otec Ján, čp 326) 1/12810
Tituly nadobudnutia
B4a, čd 2701/41(PKV 5620)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
457Golianová Anna r. Zaušková, Kukučínova 176/11, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:10.02.195455/153720
Tituly nadobudnutia
Z-24/2014 - 17D/90/2013 Dnot 257/2013 - 206/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
458Libiaková Pacejová Mária r. Lakotová 473/1076040
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2786/06(PKV 5622)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
459Libiak Anton r. Libiak (ž. Emília r.Kminiaková, č 239 (Sliacka)), Kukučínova 33, 96212 Detva , Dátum narodenia:13.05.1920210/1076040
Tituly nadobudnutia
B1a, čd 2042/50(PKV 5623)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
460Libiak Jozef r. Libiak (m. Mária r. Vrškovcová, č 318), Lískovec 74, 73801 Lískovec , Dátum narodenia:03.03.1925210/1076040
Tituly nadobudnutia
B1c, čd 2042/50(PKV 5623)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
461Krnáčová Mária r. Libjaková (otec Matúš, č.d. 318,Skliarovo) , Dátum narodenia:10.02.1928210/1076040
Tituly nadobudnutia
B1d, čd 2042/50(PKV 5623)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
462Šufliarska Magdaléna r. Stehlíková (zom. 13.06.1986, m. Juraj, vdova) , Dátum narodenia:14.04.1907210/1076040
Tituly nadobudnutia
B1b, čd 2303/24(PKV 5625)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
463Stehlíková Emília r. Kukuliaková, ((zom.26.09.1999,Lúčna štvrť 951/1,Detva)) , Dátum narodenia:20.12.19091/10248
Tituly nadobudnutia
B2, čd 1230/72(PKV 5625)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
464Golian Juraj r. Golian (Podmost) 1/1708
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2394/1885???(PKV 5626)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
467Hukelová Olga r. Chebeňová 210/1076040
Tituly nadobudnutia
B2a, čd 3035/39(PKV 5627)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
468Peťková Elena r. Chebeňová, Školská č. 1569/19, Hriňová, PSČ 962 05, SR , Dátum narodenia:27.06.1931210/1076040
Tituly nadobudnutia
B2b, čd 3035/39(PKV 5627)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
469Chebeň František r. Chebeň, Ing., J.Sambucusa č.3451/38, Trnava, PSČ 917 01, SR , Dátum narodenia:24.03.1933210/1076040
Tituly nadobudnutia
B2c, čd 3035/39(PKV 5627)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
470Drdol Jašík Ján r. Drdol jašík (m. Margita r. Halajová, USA) 1/11956
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2596/08(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
471Drdolová Jašíková Anna 1/11956
Tituly nadobudnutia
B2, čd 2596/08(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
472Drdol Jašík Ľudovít r. Drdol Jašík (USA, otec Ondrej) 1/11956
Tituly nadobudnutia
B3, čd 2596/08(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
473Drdol Jašík Ján r. Drdol jašík (m. Margita r. Halajová, USA) 1/71736
Tituly nadobudnutia
B5a, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
474Francistyová Mária r. Drdolová (Jašíková, Podkriváň) 1/53802
Tituly nadobudnutia
B5b, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
475Drdolová Jašíková Anna 1/53802
Tituly nadobudnutia
B5c, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
476Drdol Jašík Ľudovít r. Drdol Jašík (USA, otec Ondrej) 1/71736
Tituly nadobudnutia
B5d, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
477Ružinská Jolana r. Drdolová (Jašík, Halíč) 1/53802
Tituly nadobudnutia
B5e, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
478Ostrihoňová Mária r. Libjaková (m. Juraj) 1/3416
Tituly nadobudnutia
B1, čd 6945/09(PKV 5629)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
479Melichová Anna r. Stančíková (m. Juraj) 8/3843
Tituly nadobudnutia
B1, čd 3558/03(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
480Melich Jozef r. Melich (otec Ján Jedloš) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B2, čd 172/10(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
481Melich Tomáš r. Melich 1/2562
Tituly nadobudnutia
B3, čd 172/10(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
482Melich Peter r. Melich 1/2562
Tituly nadobudnutia
B4, čd 172/10(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
483Melich Tomáš r. Melich 1/2562
Tituly nadobudnutia
B5, čd 4095/30(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
484Melich Halgaš Tomáš r. Melich Halgaš (I.) 1/11529
Tituly nadobudnutia
B6b, čd 1605/34(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
487Báťka Jaroslav r. Báťka, MVDr., Kostolná 166, Detva, SR , Dátum narodenia:24.01.19742/1708
Tituly nadobudnutia
Z-399/15-osvedčenie N 80/2015,Nz 7853/2015 zo dňa 9.3.2015-1172/2015.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
488Melichová Františka r. Melichová 1/13664
Tituly nadobudnutia
B1 čd 13/15(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
489Melichová Margita r. Melichová 1/13664
Tituly nadobudnutia
B2 čd 13/15(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
490Melichová Margita r. Kulichová (m. Juraj) 1/13664
Tituly nadobudnutia
B4 čd 3841/20(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
491Goljanová Helena r. Melich Malčeková 1/109312
Tituly nadobudnutia
B6e čd 3365/38(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
492Vreštiaková Anna r. Melichová Malčeková (m. Ján, z Hriňovej) 1/109312
Tituly nadobudnutia
B6f čd 3365/38(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
493Melichová Malčeková Emília r. Melichová Malčeková (otec Juraj, č.d. 1273) 1/109312
Tituly nadobudnutia
B6g čd 3365/38(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
494Melich Malček Juraj r. Melich Malček (maloletý, otec Juraj, č.d. 1273) 1/109312
Tituly nadobudnutia
B6h čd 3365/38(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
495Babicová Mária r. Ostrihoňová (m. Martin) 1/1708
Tituly nadobudnutia
B1 čd 2605/1897(PKV 5658)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
496Lalík Sloboda Martin r. Lalík Sloboda 1/1708
Tituly nadobudnutia
B2 čd 633/38(PKV 5660)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
497Juchová Mária r. Výboštoková 1/3416
Tituly nadobudnutia
B1 čd 75/26(PKV 5661)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
498Jucha Pavel r. Jucha 1/6832
Tituly nadobudnutia
B4a čd 1097/27(PKV 5661)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
499Juchová Emília r. Juchová 1/6832
Tituly nadobudnutia
B4b čd 1097/27(PKV 5661)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
500Fekiač Jozef r. Fekiač, Námestie mieru 1395/29, Detva, SR , Dátum narodenia:15.11.19581/2562
Tituly nadobudnutia
Z-2449/2017-č.10D/76/2017,D not.183/2017 zo dňa 24.10.2017-131/2018.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
501Fekiač Jozef r. Fekiač (ž. Mária r. Krnáčová) 1/1281
Tituly nadobudnutia
B6 čd 1445/39(PKV 5661)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
502Melichová Katarína r. Gondová (m. Jozef) 1/1708
Tituly nadobudnutia
B1 čd 2878/1910(PKV 5662)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
503Luptáková Strelcová Mária r. Gondová (m. Ján) 1/1708
Tituly nadobudnutia
B2 čd 2878/1910(PKV 5662)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
504Goljan Peter r. Goljan (zom. 13.05.1975, SNP 19/294, Detva) , Dátum narodenia:28.01.19001/1708
Tituly nadobudnutia
B4 čd 4879/37(PKV 5662)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
505Luptáková Cecília r. Krnáčová (Kerul, Štefanova, č 226, vdova) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B1b, čd 7207/909(PKV 5664)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
506Golianová Amália r. Golianová (slobodná,zom.24.03.1972, č.243 Detva) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B2, čd 751/64(PKV 5664)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
507Golian Ján r. Golian (zom. 24.11.1995, č. 624, Detva, ž. Kata Melichová Pivarči) , Dátum narodenia:26.04.19281/15372
Tituly nadobudnutia
B1a, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
508Cerovská Margita r. Goljanová 1/15372
Tituly nadobudnutia
B1c, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
509Mikušová Emília r. Golianová (zom. 05.07.1979, č 742) , Dátum narodenia:07.10.19141/15372
Tituly nadobudnutia
B1d, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
510Golian Anton r. Golian, ((zom. 29.01.1999, Okolie č. 625,Detva, m. Veronika)) , Dátum narodenia:12.06.19201/15372
Tituly nadobudnutia
B1e, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
511Golian Juraj r. Golian (zom. 02.06.1992, Nová Ves č. 626/80, Detva) , Dátum narodenia:07.04.19221/15372
Tituly nadobudnutia
B1f, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
512Golianová Anna , Dátum narodenia:07.04.19221/15372
Tituly nadobudnutia
B1g, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
513Chebeňová Amália r. Golianová, ((zom. 15.8.2008, Zvolen)) , Dátum narodenia:22.01.19191/15372
Tituly nadobudnutia
B1h, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
514Golianová Mária r. Golianová (otec Martin, č 1122) , Dátum narodenia:28.03.19311/46116
Tituly nadobudnutia
B1i, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
515Golianová Helena r. Golianová (otec Martin, č 1122,maloletá) , Dátum narodenia:27.04.19331/46116
Tituly nadobudnutia
B1j, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
517Drugda Pavel r. Drugda 1/854
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/06(PKV 5669)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
518Luptáková Margita r. Melichová (zom. 09.06.1968, m. Jozef) , Dátum narodenia:24.10.18951/6832
Tituly nadobudnutia
B1, čd 244/921, čd 541/29(PKV 5670)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
519Melich Halgaš Tomáš r. Melich Halgaš 1/6832
Tituly nadobudnutia
B6b, čd 723/32(PKV 5670)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
520Vrťo Sentík Matúš r. Vrťo Sentík 1/854
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2190/34(PKV 5671)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
521Vrťo Ondrej r. Vrťo (otec Juraj, zom. 28.11.1947, Piešť č. 682, DT) 1/854
Tituly nadobudnutia
B1, čd 4909/38(PKV 5673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
522Murínová Zuzana r. Báťková, Kostolná 147, Detva, SR , Dátum narodenia:18.09.19802806/1667008
Tituly nadobudnutia
Z-565/15-osvedčenie N 111/2015,Nz 12164/2015 zo dňa 13.4.2015-1430/2015.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
523Sujová Anna r. Vyletelová (zom. 09.11.1979, č. 540, Detva) , Dátum narodenia:11.05.19081/1708
Tituly nadobudnutia
B2, čd 4162/40(PKV 5675)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
524Ďuricová Zuzana r. Gibalová 1/5124
Tituly nadobudnutia
B1b, čd 4183/29(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
525Melicherčíková Magdaléna r. Gibalová 1/5124
Tituly nadobudnutia
B1c, čd 4183/29(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
526Drugdová Katarína r. Gibalová 1/5124
Tituly nadobudnutia
B1d, čd 4183/29(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
527Luptáková Dorota r. Stehlíková Gibalová (Kubova) 1/5124
Tituly nadobudnutia
B1e, čd 4183/29(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
528Lakotová Zdenka r. Hronská, Piešť I. 6, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:21.11.19651/5124
Tituly nadobudnutia
Z-1000/2013 - 9D/16/2013 Dnot 64/2013 - 995/2013
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
529Stehlíková Mária r. Výboštoková 3/17934
Tituly nadobudnutia
B2b, čd 4876/34(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
532Vreštiak Ján r. Vreštiak, Cintorínska 1386/45, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:09.09.195212041400/13784072400
Tituly nadobudnutia
Z-1037/2015 - Osvedčenie zo dňa 25. 05. 2015 sp. zn.: N 165/2015 Nz 17629/2015 - 2161/2015
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
533Báťka Jaroslav r. Báťka, MVDr., Kostolná 166, Detva, SR , Dátum narodenia:24.01.19741225/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-523/2015 - Osvedčenie zo dňa 01. 04. 2015 sp. zn.: N 217/2015 Nz 10940/2015 - 1330/2015
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
534Golian Ján r. Golian (zom. 26.03.1973, č. 102, Detva) , Dátum narodenia:14.08.1886280/1076040
Tituly nadobudnutia
D 643/67 - 78/67, PKV 13
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
536Krnáčová Emília r. Luptáková, Krné 40, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:07.01.1961697/1614060
Tituly nadobudnutia
Z-1934/2014 - 8D/50/2014 Dnot 135/2014 - 4294/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
537Ostrihoň Peter r. Ostrihoň (zom. 03.08.1984, Skliarovo 165, Detva) , Dátum narodenia:03.05.19331/10248
Tituly nadobudnutia
D 91/68 - 32/70, PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
538Ostrihoň Peter r. Ostrihoň (zom. 03.08.1984, Skliarovo 165, Detva) , Dátum narodenia:03.05.19333/47824
Tituly nadobudnutia
D 91/68 - 32/70, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
539Melich Mikuláš r. Melich (Klimo, zom. 20.02.1987, č. 601, Detva) , Dátum narodenia:08.12.19101/854
Tituly nadobudnutia
D 974/67 - 47/70, PKV 5587
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
540Ľuptáková Mária r. Šufliarska, č.417, Kriváň, PSČ 962 04, SR , Dátum narodenia:25.02.1941420/1076040
Tituly nadobudnutia
D 414/69 - 73/70, PKV 3585
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
546Stehlíková Pavlina r. Melichová, č. 669, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:10.08.193623/38430
Tituly nadobudnutia
D 19/71-9 - 91/71, PKV 3983
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
548Uhrínová Oľga r. Fekiačová (zom. 07.10.1988, Partizánska č. 18, m. Imrich) , Dátum narodenia:03.11.19111/1464
Tituly nadobudnutia
D 894/71-10 - 86/72, PKV 5605
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
549Vrťová Jana r. Ondrášiková, Piešť II. 171, Detva, SR , Dátum narodenia:25.05.1986840/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-1032/11-č.26D/3/2011,D not.19/2011-942/2011.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
551Kučera Peter r. Kučera (m. Mária r. Halajová,Kriváň 424) , Dátum narodenia:13.09.19351/13664
Tituly nadobudnutia
D 876/67 - 21/69, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
552Kučera Peter r. Kučera (m. Mária r. Halajová,Kriváň 424) , Dátum narodenia:13.09.19351/13664
Tituly nadobudnutia
D 876/67 - 21/69, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
553Kulich Jozef r. Kulich (zom. 04.01.1973, Kostolná 23, Detva) , Dátum narodenia:28.05.1922104/44835
Tituly nadobudnutia
D 1050/71 - 11/73, PKV 1986
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
555Malatinec Dušan r. Malatinec, Novozámocká 8741/53, Zvolen, PSČ 960 01, SR , Dátum narodenia:22.03.1950289/1721664
Tituly nadobudnutia
Kúpna zmluva RI 232/73 - 133/73, PKV 3744
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
561Fekiač Martin r. Fekiač, Ing., Trnavská 2997/1, Žilina, SR , Dátum narodenia:07.09.1978131/30744
Tituly nadobudnutia
darovacia zmluva č.V 1573/15 zo dňa 2.2.2016-271/2016.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
562Lesíková Jolana r. Lesíková, Staničná 33/4, Piešťany, PSČ 921 01, SR , Dátum narodenia:11.12.19503/6832
Tituly nadobudnutia
D 749/74-5 - 66/75, PKV 975
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-154/2013 - žiadosť - 712/2013
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
563Peťko Mikuláš r. Peťko (zom. 24.09.1986, Lúčna štvrť č. 29, Detva, ž.Emília r. Purde) , Dátum narodenia:11.02.1921151/134505
Tituly nadobudnutia
D 184/75 - 153/75, PKV 1479
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
565Chamula Jozef r. Chamula, Lúčna štvrť č. 713/17, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:23.11.19387/7320
Tituly nadobudnutia
D 1169/75-11 - 60/76, 870/95, PKV 1459
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
567Lupták Ján r. Lupták (zom. 29.03.1981, Skliarovo č. 176, Detva) , Dátum narodenia:04.03.1934210/1076040
Tituly nadobudnutia
D 169/76-10 - 65/76, PKV 5532
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
568Stehlík Mikuláš r. Stehlík, E.M.Šoltésovej č.1261/11, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:26.01.19411103/2152080
Tituly nadobudnutia
D 397/76-6 - 115/76, žiadosť-1131/2006, PKV 3334
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
570Stehlík Ján r. Stehlík, Ing., Vimperská 685/11, Detva, SR , Dátum narodenia:28.05.1956181/119560
Tituly nadobudnutia
darovacia zmluva č.V 475/13-886/2013.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
571Golian Jozef r. Golian (zom. 17.5.1974,Dačov Lom č. 93) , Dátum narodenia:19.12.18991/6832
Tituly nadobudnutia
D 832/73-13 - 66/77, PKV 1017
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
572Golian Róbert r. Golian, Ľublanská 8, Bratislava, SR , Dátum narodenia:06.09.19611/6832
Tituly nadobudnutia
Z-1675/13-č.24 D/386/2013,D not.111/2013-1455/2013.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
573Lupták Človek Juraj r. Lupták Človek (m. Anna r. Odzganová,zom. v r.1956, Detva) 1/2562
Tituly nadobudnutia
B1 čd 4010/13, čd 26/13, čd 474/47, D 980/76-13 - 68/77, PKV 1398
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
574Báťka Jaroslav r. Báťka, MVDr., Kostolná 166, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:24.01.197422667/4304160
Tituly nadobudnutia
kúpna zmluva V 1898/2016 zo dňa 03. 11. 2016 - 2843/2016
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
575Libiak Stanislav r. Libiak, Nová Ves 364/60, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:24.01.19573/4270
Tituly nadobudnutia
D 972/76-10 - 75/77, PKV 901
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
576Malatinec Jozef r. Malatinec, Nová Ves 323/15, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:03.03.1943630/1076040
Tituly nadobudnutia
Z- 1164/2017 - uznesenie zo dňa 03. 04. 2017 sp. zn. 9D/141/2016 Dnot 39/2017 - 1541/2017
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
577Ostrihoň Mikuláš r. Ostrihoň, Tajovského 954/3, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:19.03.193829/64050
Tituly nadobudnutia
D 635/77-9 - 153/77, PKV 1252
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-12/2012 - žiadosť - 257/2012
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
578Melichová Amália r. Bystrianská, Skliarovo 231, Detva, SR , Dátum narodenia:13.06.1942210/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-2367/2017-č.6D/95/2017,D not.219/2017 zo dňa 3.10.2017-13/2018.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
579Lalík Imrich r. Lalík (zom. 13.06.1977, ž. Elena r. Sekerešová, čp 654) , Dátum narodenia:27.02.1914210/1076040
Tituly nadobudnutia
B 3a, čd 4610/47(PKV 5660)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
582Murín Štefan r. Murín, Skliarovo 228, Detva, PSČ 96212, SR , Dátum narodenia:01.06.19613937/6456240
Tituly nadobudnutia
Z-1371/2013 - osv. N 343/2013 Nz 20558/2013 - 1217/2013
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
583Kuníková Margita r. Luptáková (Kukučínova č. 488/32,Detva) , Dátum narodenia:12.01.1928315/1076040
Tituly nadobudnutia
D 185/74-220/78, PKV 2283
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
584Paučo Jozef r. Paučo (zom. 29.06.1988, Jesenského č. 26, Detva) , Dátum narodenia:04.11.1926315/1076040
Tituly nadobudnutia
D 435/74 - 251/78, PKV 136
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
585Kráľ Ján r. Kráľ, Sládkovičova č. 748/47, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:27.09.193687/239120
Tituly nadobudnutia
D 471/74 - 253/78, PKV 1788
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
587Telúch Imrich r. Telúch (zom. 01.05.1982, Cintorínska č. 7, Detva) , Dátum narodenia:13.12.193070/1076040
Tituly nadobudnutia
D 806/78-11 - 526/78, PKV 1964
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
588Gibaľa Ján r. Gibaľa, Sládkovičova č. 708/9, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:12.05.1930223/269010
Tituly nadobudnutia
D 1026/78-13 - 52/79, PKV 935
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
589Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Sládkovičova č. 758/41, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:20.02.1945420/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1139/78-14 - 165/79, PKV 172
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
590Budáč Jozef r. Budáč, Ing., Piešť II. 193, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:07.03.1959433/2510760
Tituly nadobudnutia
Z-1897/2011 - 23D/85/2011 Dnot 143/2011 - 40/2012
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
591Miadoková Vlasta r. Ľalíková, Bc., Boľkovce, č. 235, SR , Dátum narodenia:10.10.1960433/2510760
Tituly nadobudnutia
Z-775/12-č.5D 331/2012,D not.105/2012-762/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
592Ostrihoň Ján r. Ostrihoň, Skliarovo 124, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:23.03.19561218/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-1511/2017 - uznesenie zo dňa 30. 05. 2017 sp. zn. 5D/55/2017 Dnot 133/2017 - 1858/2017
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
594Ľupták Juraj r. Ľupták, Ružová č. 1360/46, Zvolen, PSČ 960 01, SR , Dátum narodenia:17.04.19391260/1076040
Tituly nadobudnutia
D 559/79 - 278/79, PKV 2293
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
595Kucej Vladimír r. Kucej, P.Jilemnického 661/94, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.06.19591/13664
Tituly nadobudnutia
D 693/79 - 298/79, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
596Kucej Peter r. Kucej, Do Hája č. 21, Poniky, PSČ 976 33, SR , Dátum narodenia:06.08.19621/13664
Tituly nadobudnutia
D 693/79 - 298/79, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
597Ružinský Rudolf r. Ružinský, ((zom. 5.4.1994,Kukučínova č. 29,Detva)) , Dátum narodenia:31.03.19101/13664
Tituly nadobudnutia
D1026/79-11 - 22/80, PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
598Černecký Karol r. Černecký, Partizánska č. 15, 96212 Detva , Dátum narodenia:19.03.19011/13664
Tituly nadobudnutia
D1026/79-11 - 22/80, PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
599Gibaľa Ján r. Gibaľa, Sládkovičova č. 708/9, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:12.05.19305/7686
Tituly nadobudnutia
D 1387/79-13 - 60/80, PKV 936
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
600Fašanga Ján r. Fašanga, Družstevná č. 1239/20, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:19.09.19581/10248
Tituly nadobudnutia
D 608/79-12 - 91/80, PKV 697
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
601Lakota Ján r. Lakota (Kukučínova č. 3,Detva) , Dátum narodenia:19.04.192053/358680
Tituly nadobudnutia
D 112/80-10 - 136/80, osved. N 102/01, Nz 103/02 - 387/01, PKV 2074
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
602Fašangová Magdaléna r. Rapčanová, ((zom. 29.8.2006, Zvolen)) , Dátum narodenia:30.03.19321/3416
Tituly nadobudnutia
D 803/80 - 189/80, PKV 1028
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
603Gondová Xénia r. Rybárová, Cintorínska 40/456, Detva, SR , Dátum narodenia:21.07.1977289/1076040
Tituly nadobudnutia
darovacia zmluva č.V 246/2018 zo dňa 20.3.2018-487/2018.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
604Murín Ján r. Murín, Za štadiónom č. 717/17, Nemecká, PSČ 976 97, SR , Dátum narodenia:24.05.19241637/2152080
Tituly nadobudnutia
D 157/81-13 - 354/81, PKV 2713
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
605Sujová Mária r. Murínová, Sládkovičova č. 789/34, Detva, PSČ 962 12, SR, ((m. Jozef)) , Dátum narodenia:13.12.19261637/2152080
Tituly nadobudnutia
D 157/81-13 - 354/81, PKV 2713
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
606Lenkeyová Janka r. Nemcová, Mlynská 14829/129, Banská Bystrica - Skubín, PSČ 974 01, SR , Dátum narodenia:04.06.19561637/2152080
Tituly nadobudnutia
Z-2067/2016 - osvedčenie o dedičstve zo dňa 12. 10. 2016 sp. zn. 15D/80/2016 Dnot 140/2016 - 90/2017
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
607Marečková Anna r. Murínová, Novosady č. 922/12, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:22.06.19371637/2152080
Tituly nadobudnutia
D 157/81-13 - 354/81, PKV 2713
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
608Melichová Emília r. Melichová, Skliarovo 60, Detva, SR , Dátum narodenia:12.01.1954420/1076040
Tituly nadobudnutia
D 360/81 - 361/81, PKV 3936
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-182/16-žiadosť zo dňa 2.5.2016-1261/2016.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
613Hazuchová Elena r. Fekiačová, Krné 38, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:14.01.19675040/1076040
Tituly nadobudnutia
kúpna zmluva V 784/2014 - 1702/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
614Ľupták Ján r. Ľupták, Ing., Bernolákova č. 6010/36, Banská Bystrica, PSČ 974 05, SR , Dátum narodenia:23.02.195370/1076040
Tituly nadobudnutia
D 480/81-14 - 436/81, PKV 5532
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
615Ľupták Jozef r. Ľupták, ((zom.27.08.2009,Skliarovo č. 60,Detva)) , Dátum narodenia:06.10.195470/1076040
Tituly nadobudnutia
D 480/81-14 - 436/81, PKV 5532
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
616Ďuricová Elena r. Ľuptáková, Bukovinka č. 23, Podkriváň, PSČ 985 51, SR , Dátum narodenia:21.03.195770/1076040
Tituly nadobudnutia
D 480/81-14 - 436/81, PKV 5532
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
617Mazúch Jozef r. Mazúch, Stred 385/1, Zvolenská Slatina, PSČ 962 01, SR , Dátum narodenia:07.06.1961210/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-1041/2014 - 10D28/2014 Dnot 69/2014 - 2118/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
618Kulišiak Juraj r. Kulišiak, Ing., ((zom. 20.6.2006, Bratislava,Mičurinova č. 2)) , Dátum narodenia:11.04.1939210/1076040
Tituly nadobudnutia
D 649/81-9 - 474/81, PKV 2020
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
619Hroncová Anna r. Kulišiaková, č. 305, Kriváň, PSČ 962 04, SR , Dátum narodenia:29.03.1948210/1076040
Tituly nadobudnutia
D 649/81-9 - 474/81, PKV 2020
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
620Maršalová Petra r. Maršalová, Dúbravy, č. 209, SR , Dátum narodenia:09.05.19921/40992
Tituly nadobudnutia
Z- 205/2016 - osvedčenie o dedičstve zo dňa 16. 12. 2015 sp. zn.: 13D 115/2015 Dnot 194/2015 - 1016/2016
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
621Šufliarska Anna r. Ostrihoňová, Kostolná č. 141, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:27.06.19441/2562
Tituly nadobudnutia
D 4/82 - 59/82, PKV 2802
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
622Golianová Katarína r. Šufliarská, ČSA 117/107, Očová, PSČ 962 23, SR , Dátum narodenia:17.02.19631/2562
Tituly nadobudnutia
Z-383/2017 - uznesenie zo dňa 09. 01. 2017 sp. zn. 18D/102/2016 Dnot 180/2016 - 624/2017
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
623Šufliarská Margita r. Ostrihoňová, Kostolná č. 41, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:17.10.19491/2562
Tituly nadobudnutia
D 4/82 - 59/82, PKV 2802
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
625Lalík Martin r. Lalík, Vimperská č. 621, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:24.12.19281008/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1012/89-248/2001, PKV 2148
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
627Prosseková Jarmila r. Duducová, Ing., Energetikov 194/31, Prievidza, SR , Dátum narodenia:31.08.1959252/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-548/12-č.14D 1156/2011,D not.223/2011-608/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
628Kutálková Emília r. Duducová, Beňovského 6, Bratislava, PSČ 841 01, SR , Dátum narodenia:03.09.1938252/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1242/82-16 - 30/83, PKV 559
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-463/2014 - žiadosť - 3997/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
630Holoda Jozef r. Holoda, Ing., J.Poničana 2414/77, Zvolen - Môťová, SR , Dátum narodenia:16.10.1957252/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-17/16-č.15D/92/2015,D not.196/2015 zo dňa 25.11.2015-588/2016.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
631Golianová Magdaléna r. Szabová, Partizánska č. 59/76, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:12.09.1933337/153720
Tituly nadobudnutia
D 1272/82-10 - 33/83, PKV 3118
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
633Murín Jozef r. Murín, Biele Vody č.1177, Hriňová, PSČ 962 05, SR , Dátum narodenia:26.03.1952197/538020
Tituly nadobudnutia
D 401/83-15 - 158/83, žiadosť-1103/2005, PKV 2705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
634Halajová Mária r. Luptáková, Dora č. 23, Buzitka, PSČ 985 41, SR , Dátum narodenia:24.03.19521890/1076040
Tituly nadobudnutia
D 328/83 - 178/83, PKV 2406
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
635Krňan Peter r. Krňan, Dolinky 1336/8, Detva, SR , Dátum narodenia:10.09.1970293/896700
Tituly nadobudnutia
Z-1372/13-osvedčenie N 396/2013,Nz 26900/2013-1246/2013.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
636Straková Anna r. Kružliaková (Stred I,Hriňová) , Dátum narodenia:21.12.1921293/896700
Tituly nadobudnutia
D 310/83 - 221/83, PKV 5550
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
637Straková Mária r. Kružliaková, ((zom.01.11.2004,Tonhauzerova č. 1932/511, Handlová)) , Dátum narodenia:22.02.1924293/896700
Tituly nadobudnutia
D 310/83 - 221/83, PKV 5550
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
638Matúška Jozef r. Matúška, Skliarovo č. 47, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:23.09.19551/3843
Tituly nadobudnutia
D 746/83 - 222/83, PKV 5598
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
639Fašangová Magdaléna r. Rapčanová, ((zom. 29.8.2006, Zvolen)) , Dátum narodenia:30.03.19321/3416
Tituly nadobudnutia
D 867/83 - 226/83, PKV 1028
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
640Slováková Magdaléna r. Ďuricová, Obrancov mieru 875/2, Detva, SR , Dátum narodenia:23.02.1954197/3228120
Tituly nadobudnutia
D 765/83 - 229/83, PKV 3756
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-187/12-žiadosť-932/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
641Ištvánová Anna r. Ďuricová, A.Hlinku 906/16, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:18.11.1954197/6456240
Tituly nadobudnutia
D 765/83 - 229/83, PKV 3756
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-108/2017 - žiadosť o zmenu údajov zo dňa 04. 04. 2017 - 1389/2017
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
642Ďurica Peter r. Ďurica, A Hlinku č. 906/16, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:25.01.1966197/6456240
Tituly nadobudnutia
D 765/83 - 229/83, PKV 3756
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
643Lakotová Paulína r. Bystrianska, (Kamenín 114 (SPF)) , Dátum narodenia:05.09.1912210/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1287/68 - 62/69, PKV 2075
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
644Gibalová Helena r. Paučová, Novosady č. 921/7, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.01.19493/8540
Tituly nadobudnutia
D 1122/83-7 - 34/84,PKV 1903
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
645Stehlíková Pavlina r. Melichová, č. 669, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:10.08.19361/19215
Tituly nadobudnutia
D 1416/83 - 82/84,PKV 3983
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
646Sujová Mária r. Ostrihoňová, Sládkovičova 1368/45, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:07.01.194035/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1688/83-12 - 108/84,PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
647Spodniak Ján r. Spodniak, Piešť I. 186, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:18.06.1938210/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-1969/2013 - 14D/63/2013 Dnot 201/2013 - 38/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
649Bystriansky Juraj r. Bystriansky, Ing., Lúčna štvrť 1390/10, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:25.10.1956861/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-64/12-č.21D/136/2011,D not.176/2011-286/2012.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
651Sekereš Jozef r. Sekereš, Nám. mieru č. 1395/27, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:27.11.1950945/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1242/84-9 - 107/85, OSVEDCENIE C.N 24/93-Nz 25/93-Ma - 326/95, PKV 89
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
653Lechová Zuzana r. Peknušiaková, Kukučínova č.807/24, Sliač, PSČ 962 31, SR , Dátum narodenia:07.12.194067/538020
Tituly nadobudnutia
D 671/85 - 180/85, PKV 3092
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
654Laco Gejza r. Laco, Krné 17, Detva, SR , Dátum narodenia:16.12.195267/538020
Tituly nadobudnutia
kúpna zmluva č.V 1147/2017 zo dňa 16.8.2017-1887/2017.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
655Fabová Miriam r. Šandorová, M .R. Štefánika 892/30, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:07.09.197067/538020
Tituly nadobudnutia
Z-722/2014 - 14D/8/2014 Dnot 27/2014 - 1576/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
656Melich Mikuláš r. Melich, Námestie SNP 282/35, Detva, SR , Dátum narodenia:31.12.19701/6832
Tituly nadobudnutia
Z-130/13-osvedčenie N 40/2013,Nz 2197/2013-209/2013.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
657Golianová Anna r. Melichová, Kostolná č. 121, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:28.09.19301/6832
Tituly nadobudnutia
D 558/85-154 - 184/85, PKV 3984
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
659Fekiačová Katarína r. Fekiačová, Ing., A. Nográdyho 561/4, Zvolen, PSČ 960 01, SR , Dátum narodenia:19.01.19584493/5380200
Tituly nadobudnutia
Z-736/2011 - 28D/12/2011 Dnot 40/2011 - 750/2011
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
661Malčeková Anna r. Hulinová, Piešť II.č. 62, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:09.04.19501/6832
Tituly nadobudnutia
D 745/84-22 - 217/8, PKV 1451
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
663Sekerešová Anna, Obrancov mieru č. 3, 96212 Detva , Dátum narodenia:03.11.194911/34160
Tituly nadobudnutia
D 184/85 - 57/86, PKV 901
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
664Uramová Amália r. Melichová, Skliarovo č. 10, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:04.11.19351/10248
Tituly nadobudnutia
D 1653/85 - 72/86, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
665Uramová Amália r. Melichová, Skliarovo č. 10, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:04.11.19351/11529
Tituly nadobudnutia
D 1653/85 - 72/86, PKV 5630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
666Uramová Amália r. Melichová, Skliarovo č. 10, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:04.11.19351/6832
Tituly nadobudnutia
D 1653/85 - 72/86, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
667Tanečková Emilia r. Fekiačová, Krné č. 49, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:09.08.19408243/2152080
Tituly nadobudnutia
D 1502/85 - 81/86, PKV 743
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
668Báťka Jaroslav r. Báťka, MVDr., Kostolná 166, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:24.01.197419/20496
Tituly nadobudnutia
kúpna zmluva V 1479/2016 zo dňa 07. 09. 2016 - 2403/2016
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
669Fraňová Helena r. Šufliarska, M.Hattalu č. 993/3, Banská Štiavnica, PSČ 969 01, SR , Dátum narodenia:09.05.19401/20496
Tituly nadobudnutia
D 1521/85 - 108/86, PKV 1252 (dupl.vlast.os.č.7723,7724 VZ 1173/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
670Šufliarský Mikuláš r. Šufliarský, Ing., Hollého č. 4790/87, Martin, PSČ 036 01, SR , Dátum narodenia:09.03.19421/20496
Tituly nadobudnutia
D 1521/85 - 108/86, PKV 1252 (dupl.vlast.os.č.7723,7724 VZ 1173/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
671Ivanová Monika r. Gondová, Beskydská č. 4500/18, Banská Bystrica, PSČ 974 11, SR , Dátum narodenia:07.07.19601/2562
Tituly nadobudnutia
D 265/86-16 - 124/86, PKV 1142
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
672Ivanová Monika r. Gondová, Beskydská č. 4500/18, Banská Bystrica, PSČ 974 11, SR , Dátum narodenia:07.07.19608/80703
Tituly nadobudnutia
D 265/86-16 - 124/86, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
673Slivka Ján r. Slivka, Kostolná č. 83, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:04.11.19461/854
Tituly nadobudnutia
D 32/86 - 125/86, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
674Slivka Ján r. Slivka, Kostolná č. 83, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:04.11.1946840/1076040
Tituly nadobudnutia
D 32/86 - 125/86, PKV 3224
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
675Halaj Mikuláš r. Halaj, Sládkovičova č. 1115/51, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:08.02.19481/1708
Tituly nadobudnutia
D 550/84-11 - 145/86, PKV 1240
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
677Gondová Mária r. Stehlíková, Sládkovičova č.1028/33, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:04.08.193817/538020
Tituly nadobudnutia
D 511/86 - 178/86, PKV 3755
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
678Golianová Amália r. Stehlíková, Kostolná č. 128, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.10.193417/538020
Tituly nadobudnutia
D 511/86 - 178/86, PKV 3755
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
679Balážová Anna r. Stehlíková, č.206, 96204 Kiváň , Dátum narodenia:23.08.194317/538020
Tituly nadobudnutia
D 511/86 - 178/86, PKV 3755
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
681Gondová Mária r. Stehlíková, Sládkovičova č.1028/33, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:04.08.19381/21350
Tituly nadobudnutia
D 511/86 - 178/86, osved. N 96/97, Nz 98/97 - 1047/00,PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
682Golianová Amália r. Stehlíková, Kostolná č. 128, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.10.19341/21350
Tituly nadobudnutia
D 511/86 - 178/86, osved. N 96/97, Nz 98/97 - 1047/00,PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
683Balážová Anna r. Stehlíková, č.206, Kiváň, PSČ 962 04, SR , Dátum narodenia:23.08.19431/21350
Tituly nadobudnutia
D 511/86 - 178/86,osved. N 96/97, Nz 98/97 - 1047/00,PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
684Chlebničanová Anna r. Kapcová, M.R.Štefánika č. 909/46, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:08.01.19501/10248
Tituly nadobudnutia
D 1710/85 - 203/86, PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
685Kapec Jozef r. Kapec, Kostolná č. 127, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:12.07.19511/10248
Tituly nadobudnutia
D 1710/85 - 203/86, PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
686Chlebničanová Anna r. Kapcová, M.R.Štefánika č. 909/46, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:08.01.19501/10248
Tituly nadobudnutia
D 1710/85 - 203/86, PKV 1490
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
687Kapec Jozef r. Kapec, Kostolná č. 127, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:12.07.19511/10248
Tituly nadobudnutia
D 1710/85 - 203/86, PKV 1490
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
688Ľupták Miroslav r. Ľupták, Ing., Na Vinohradoch 1167/10, Marianka, PSČ 900 33, SR , Dátum narodenia:08.08.19802/20496
Tituly nadobudnutia
Z-2079/2014 - 5D/84/2014 Dnot 150/14 - 3828/2014
R-201/2017 - žiadosť o zmenu údajov zo dňa 13. 06. 2017 - 1765/2017
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
689Hanesová Vilma r. Sujová, A.Hlinku 902/3, Detva, SR , Dátum narodenia:01.05.195683/430416
Tituly nadobudnutia
Z-465/15-č.12D/135/2014,D not.241/2014 zo dňa 9.2.2015-1237/2015.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
690Gondová Katarína 2/3843
Tituly nadobudnutia
B1, čd 2621/1906(PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
691Gondová Anna 2/3843
Tituly nadobudnutia
B2, čd 2621/1906 (PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
694Fekiač Ján r. Fekiač, č. 284, Kriváň, PSČ 962 04, SR , Dátum narodenia:07.12.1927113/358680
Tituly nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
695Fekiač Peter r. Fekiač, Narcisová č. 410/3, Košice, PSČ 040 11, SR , Dátum narodenia:23.12.1941113/358680
Tituly nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
696Valková Marianna r. Fekiačová, Užhorodská 1037/15, Košice, SR , Dátum narodenia:07.11.1968113/358680
Tituly nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
699Fekiač Ján r. Fekiač, č. 284, Kriváň, PSČ 962 04, SR , Dátum narodenia:07.12.19271/20496
Tituly nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
700Fekiač Peter r. Fekiač, Narcisová č. 410/3, Košice, PSČ 040 11, SR , Dátum narodenia:23.12.19411/20496
Tituly nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
701Valková Marianna r. Fekiačová, Užhorodská 1037/15, Košice, SR , Dátum narodenia:07.11.19681/20496
Tituly nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
702Matúška Róbert r. Matúška, Fučíkova 527/3, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:30.04.197127/68320
Tituly nadobudnutia
Z- 891/2016 - osvedčenie o dedičstve zo dňa 19. 04. 2016 sp. zn.: 14D/22/2016 Dnot 60/2016 - 1968/2016
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
704Fekiač Ján r. Fekiač, č. 284, Kriváň, PSČ 962 04, SR , Dátum narodenia:07.12.19273/95648
Tituly nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
705Fekiač Peter r. Fekiač, Narcisová č. 410/3, Košice, PSČ 040 11, SR , Dátum narodenia:23.12.19413/95648
Tituly nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
706Valková Marianna r. Fekiačová, Užhorodská 1037/15, Košice, SR , Dátum narodenia:07.11.19683/95648
Tituly nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
707Vilhan Jozef r. Vilhan, Detva-okolie č. 549, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:22.07.19385/6832
Tituly nadobudnutia
D 1448/86 - 93/87, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
708Vilhan Jozef r. Vilhan, Detva-okolie č. 549, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:22.07.193840045/93579612
Tituly nadobudnutia
D 1448/86 - 93/87, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
709Hojčová Vilma r. Golianová, M.R.Štefánika č. 892/32, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:11.05.19381/2135
Tituly nadobudnutia
D 1589/86-17 - 112/87, žiadosť-1301/2008, PKV 1016
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
710Franek Anton r. Franek, A. Bernoláka 926/8, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.06.195419/92232
Tituly nadobudnutia
Z-569/2018 - uznesenie zo dňa 13. 03. 2018 sp. zn. 11D/8/2018 Dnot 31/2018 - 928/2018
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
711Vilhan Ján r. Vilhan, Nová Ves 395/8, Detva, SR , Dátum narodenia:22.10.19655/40992
Tituly nadobudnutia
Z-1930/2014 - 8D/86/2014 Dnot 174/2014 - 4332/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
713Vilhan Štefan r. Vilhan, č. 223, Kriváň, PSČ 962 04, SR , Dátum narodenia:20.06.19365/40992
Tituly nadobudnutia
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
714Murínová Mária r. Vilhanová, Nová Ves č. 725/74, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.04.19395/40992
Tituly nadobudnutia
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
715Vilhan Ján r. Vilhan, Nová Ves 395/8, Detva, SR , Dátum narodenia:22.10.196540045/561477672
Tituly nadobudnutia
Z-1930/2014 - 8D/86/2014 Dnot 174/2014 - 4332/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
716Konôpková Lenka, Mgr., Kremnická 668/7, Nitra, SR , Dátum narodenia:30.12.1985434125/2245910688
Tituly nadobudnutia
Z-368/15-č.12D/122/2014,D not.224/2014 zo dňa 28.1.2015-1122/2015.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
717Vilhan Štefan r. Vilhan, č. 223, Kriváň, PSČ 962 04, SR , Dátum narodenia:20.06.193640045/561477672
Tituly nadobudnutia
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
718Murínová Mária r. Vilhanová, Nová Ves č. 725/74, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.04.193940045/561477672
Tituly nadobudnutia
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
719Vilhan Jozef r. Vilhan, Okolie č. 548, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:28.06.19585/40992
Tituly nadobudnutia
D 1117/84 - 95/87, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
720Vilhan Jozef r. Vilhan, Okolie č. 548, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:28.06.195840045/561477672
Tituly nadobudnutia
D 1117/84 - 95/87, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
721Ostrihoň Peter r. Ostrihoň, (Hodejov 98031) , Dátum narodenia:14.04.19091/61488
Tituly nadobudnutia
D 1397/86 - 211/87, PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
722Melich Ján r. Melich, E.M.Šoltésovej 2763/3, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR , Dátum narodenia:27.06.1941769/538020
Tituly nadobudnutia
D 1093/87 - 45/88, žiadosť-585/2007, PKV 2535
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
723Krnáč Ján r. Krnáč, Hollého č. 746/1, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:04.07.19331760/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1036/87 - 108/88, PKV 3554
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
725Fekiač Štefan r. Fekiač, Krné č. 92, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:03.10.19364279/7173600
Tituly nadobudnutia
D 822/87 - 110/88, žiadosť-1279/2004, PKV 3727
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
726Ďurica Juraj r. Ďurica, Nová Ves č. 388/18, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:26.10.19691/6832
Tituly nadobudnutia
D 232/88-8 - 131/88, PKV 2795
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
727Babic Peter r. Babic, Kostolná č. 136, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:06.07.19421218/1076040
Tituly nadobudnutia
D 282/87-9 - 137/88, PKV 55
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
728Maršala Jozef r. Maršala, ((zom. 9.8.1991, Zvolen)) , Dátum narodenia:30.01.1931315/1076040
Tituly nadobudnutia
D 247/88-13 - 187/88, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
729Murín Imrich r. Murín, ((zom. 11.12.1994, Skliarovo č. 145, Detva)) , Dátum narodenia:31.03.19261/10248
Tituly nadobudnutia
D 49/88 - 198/88, OSVED. C.Nz 102/93-N 102/93 - 263/95, PKV 2723
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
730Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Skliarovo č. 215, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.07.194129/64050
Tituly nadobudnutia
D 649/88-13 - 206/88, PKV 1252
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
731Svoreňová Elena r. Chamulová, Mgr., Vašátková 1015/10, Praha 9-Černý most, PSČ 198 00, ČR , Dátum narodenia:24.10.1951210/1076040
Tituly nadobudnutia
D 510/88-11 - 223/88, PKV 3571
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-311/2015 - žiadosť o zmenu údajov zo dňa 02. 11. 2015 - 81/2016
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
732Šufliarsky Štefan r. Šufliarsky, č.114, Ľuboreč, PSČ 985 11, SR , Dátum narodenia:23.08.1953210/1076040
Tituly nadobudnutia
D 526/88-13 - 323/88, PKV 5266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
733Šufliarský Matúš r. Šufliarský, Skliarovo č. 251, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:25.03.1951210/1076040
Tituly nadobudnutia
D 526/88-13 - 323/88, PKV 5266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
734Šufliarský Jozef r. Šufliarský, Skliarovo č. 280, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:05.02.1955210/1076040
Tituly nadobudnutia
D 526/88-13 - 323/88, PKV 5266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
735Vilhanová Amália r. Vrťová, Nová Ves 395/8, Detva, SR , Dátum narodenia:15.11.1930630/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1388/88 - 56/89, PKV 5620
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
R-396/14-žiadosť-3363/2014.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
736Lupták Štefan r. Lupták, ((zom. 10.07.1998, Kostolná č. 106, Detva)) , Dátum narodenia:10.04.192913/81984
Tituly nadobudnutia
D 1567/88-16 - 70/89, PKV 3959
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
737Melichová Emília r. Melichová, Skliarovo č. 223, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:13.12.19398/3843
Tituly nadobudnutia
Záznam o oprave chýb D 644/87 -206/87 - 89/89, PKV 4873
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
738Vreštiak Mikuláš r. Vreštiak, Fučíkova č. 524/9, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:25.04.1940595/1076040
Tituly nadobudnutia
D 125/89 - 150/89, žiadosť-57/2006, PKV 223
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
740Fekiač Peter r. Fekiač, Okružná č. 1267/59, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:22.11.19413763/10760400
Tituly nadobudnutia
D 876/88 - 153/89, PKV 768
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
741Malatinec Martin r. Malatinec, Priehalina 1791, Hriňová, SR , Dátum narodenia:08.01.19934493/10760400
Tituly nadobudnutia
kúpna zmluva č.V 1727/2017 zo dňa 1.12.2017-2563/2017.
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
742Fekiač Peter r. Fekiač, Okružná č. 1267/59, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:22.11.194173/1076040
Tituly nadobudnutia
D 876/88 - 153/89, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
744Laco Gejza r. Laco, Krné 17, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:16.12.195271/645624
Tituly nadobudnutia
kúpna zmluva V 824/2011 - 1206/2011
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
745Fekiač Jozef r. Fekiač, Piešť I.č.53, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:17.06.195473/538020
Tituly nadobudnutia
D 730/89-17 - 219/89, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
746Nôtová Vilma r. Nôtová, A.Hlinku č. 903/5, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:30.01.1947295/430416
Tituly nadobudnutia
D 589/89-18 - 47/90,D 1747/94, Dnot 200/94 - 806/00,PKV 2752
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
747Nôtová Vilma r. Nôtová, A.Hlinku č. 903/5, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:30.01.194711/3416
Tituly nadobudnutia
D 589/89-18 - 47/90, PKV 3137
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
748Ľalík Jozef r. Ľalík, A. Bernoláka č. 931/15, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:11.06.19511008/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1012/89-105/90, PKV 2148
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
749Golian Jozef r. Golian, ((zom. 20.12.1993, Zvolen)) , Dátum narodenia:20.03.195971/645624
Tituly nadobudnutia
D 1502/89 - 138/90, PKV 1067
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
754Ostrihoňová Mária r. Ostrihoňová, Skliarovo 136, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:29.02.200835/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-327/2014 - 14D/94/2013 Dnot 266/2013 - 415/2014
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
755Uhrín Mikuláš r. Uhrín, A.Bernoláka č.930/7, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:05.12.1951315/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1609/89 - 151/90, žiadosť - 1026/01, PKV 3424
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
756Spodniaková Mária r. Uhrinová, Kpt. Nálepku č. 493/6, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:24.10.1955315/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1609/89 - 151/90, žiadosť - 1026/01, PKV 3424
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
758Murínová Elena r. Melichová, Skliarovo č. 243, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:26.02.19431/7686
Tituly nadobudnutia
D 1473/89 - 175/90, žiadosť-1206/2008, PKV 3926
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
759Chamulová Emília r. Dianišková, kpt.Nálepku č. 1317/29, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:21.01.19331260/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1125/89 - 178/90, PKV 502
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
760Dianiška Jozef r. Dianiška, Nová Ves č. 1132/81, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:26.03.19411260/1076040
Tituly nadobudnutia
D 1125/89 - 178/90, PKV 502
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
761Stehlík Martin r. Stehlík, Ing., Novohradská č. 2389/44, Lučenec, PSČ 984 01, SR , Dátum narodenia:01.06.1930140/1076040
Tituly nadobudnutia
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
762Vyletel Jozef r. Vyletel, Klokoč, č. 152, SR , Dátum narodenia:05.06.1955140/1076040
Tituly nadobudnutia
Z-467/2013 - 5D/7/2013 Dnot 27/2013 - 565/2013
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
763Ďuricová Emília r. Stehlíková, ((zom. 17.4.2009, Zvolen)) , Dátum narodenia:26.08.1936140/1076040
Tituly nadobudnutia
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
764Vilhanová Anna r. Stehlíková, č. 549, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:09.11.1945140/1076040
Tituly nadobudnutia
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
765Stehlík Ján r. Stehlík, Piešť I.č.42, Detva, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:24.11.195870/1076040
Tituly nadobudnutia
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
766Melichová Mária r. Stehlíková, č.228, Stožok, PSČ 962 12, SR , Dátum narodenia:03.08.195370/1076040
Tituly nadobudnutia
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
767Molnárová Emília r. Ľuptáková, č. 232, Veľké Dravce, PSČ 985 42, SR , Dátum narodenia:07.04.19511/40992
Tituly nadobudnutia
D 867/90 - 263/90, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 - 1361/2010
Poznámky
Bez zápisu
Iné údaje
Bez zápisu
768Sekerešová Anna r. Ľuptáková, Lúčna štvrť č. 1